Категории

Любая Айчына - каханая жанчына ў творчасці Адама Міцкевіча і Яна Чачота

13 минут на чтение

Адзін з вызначальных момантаў рамантычнай паэзіі — апяванне, узвышэнне Айчыны праз вобраз каханай, калі ствараецца праўдзівы культ, якому верна служыць і перад якім у пашане схіляецца рыцар-паэт. У беларускай і польскай паэзіі гэтае велічнае двуадзінства годна прагучала найперш у творчасці Адама Міцкевіча і Яна Чачота.

Каханкаю першаю нашай — айчына,

Ёй служым, яе мы шануем,

Другое ж каханне — вядома ж, дзяўчына,

Якую кахаем, мілуем. [1, с. 87. Тут і далей творы Я.Чачота ў перакладзе К.Цвіркі]

Гэтыя ўзнёслыя радкі з балады Яна Чачота «Наваградскі замак» сталі сімвалам веры і вернасці і для самога аўтара і для Адама Міцкевіча. Айчына — занядбаная, паняволеная, але гэтак любая сэрцу песняроў Літва-Беларусь, што на чужыне паўставала перад Адамам Міцкевічам ў вобліку Марылі Верашчакі, а перад Янам Чачотам у вобразе Зосі Малеўскай.

Даследчыца беларускага рамантызму І.Э.Багдановіч адзначае наступную асаблівасць: «Рамантычны рэгіянальны культ Айчыны быў звязаны ў Міцкевіча не толькі з канкрэтнай гістарычнай сітуацыяй, у якой ён пачынаў свой творчы шлях, але і з нацыянальнай сармацка-рыцарскай традыцыяй, калі Айчына і каханая былі прадметамі рыцарскага служэння і абагаўлення. Ва ўспрыняцці Міцкевіча гэтыя два ідэалы часам былі настолькі блізкімі, што паэтычны вобраз аднаго іх адразу ж выклікаў асацыятыўную сувязь з другім, цесна зліваючыся ў адну карціну» [2, с. 18–19]. Гэтае меркаванне цалкам магчыма аднесці і да Чачотавай паэзіі.

Гісторыя кахання да Марылі і сапраўды, як піша А.А.Лойка, стала адной з шматлікіх легендаў жыцця вялікага паэта. Тое каханне, што зарадзілася на золку маладосці, «перавярнула ўсё ягонае жыццё, кінула ў вір глыбокіх перажыванняў»  [3, с. 11].

Смутная і адначасна такая ўзнёслая, узвышаная гісторыя гэта мае свой адметны сюжэт, неад’емна знітаваны з паэтычным шляхам Адама Міцкевіча. На самым пачатку — вясна. Час пяшчотных сустрэчаў, зачаравання, замілавання. Калі кожнае ейнае жаданне — наймацнейшым стымулам яму: «Напішы штосьці падобнае!» Падобнае да легендаў-паданняў зачараванага краю, што, пачутыя ад мясцовага люду, знаходзілі водгук у маладых сэрцах. І ён напісаў! Уся першая кніга «Балады і рамансы» створана пад знакам кахання, імя якога зліваецца з найсвяцейшым — Марыля. І гэта была вясна польскай паэзіі. «Ад пралескі, апаэтызаванай у «Баладах і рамансах», сапраўдным прадвеснем павеяла ва ўсёй польскай літаратуры, якая да гэтага ў халодным рацыяналізме халадзела на шаблонных катурнах класіцызму» [4, с. 8].

«Пралеска» — першы, зачынны твор, што адкрывае кнігу. Пралеска — самы яскравы сімвал вясны, што мае далікатную, някідкую красу. Як вядома, менавіта гэткаю прыгажосцю была абдаравана і сама Марыля:

Ні зарой не пунсавееш,

       Ні чалмы ў цябе цюльпана,

Ні сукеначкі лілеі,

      Ні грудзей, што ў ружы ўбранай. [5, с. 68 Пераклад М.Аўрамчыка]

Цепло, пяшчота пралескі супрацьпастаўлены яшчэ магутнай волі зімы. Як і пачуццё закаханых цалкам у руках жорсткага лёсу. Пралеска — той сіні матылёк-аднадзёнка, што яркімі іскрынкамі лунае над абуджанай зямлёй. Будзіць душы да святла, напаўняе іх імкненне да красы, прагай кахання, ахвяруючы сваім жыццём перад пагрозай знішчэння. Але гэткае жыццё-імгненне больш вартае, чым доўгае, ды халоднае, бяздумнае існаванне:

Нашы дні — век матыліны:

        Зранку — жыў, а ўдзень — змярцвелы,

У красавіку хвіліна

        Лепш, чым снежня месяц цэлы. [5, с. 68]

У гэтым маналогу пралескі адначасна гучаць і глыбокая пакора лёсу, і нязломная воля, свабодны выбар.

Першая кніга — зачын, сталася і вянком «на курганок па каханні да Марылі» [4, с. 8]. Таму матыў развітання, сыходу гучыць тут яскрава, выразна.

Адзін з ранніх санетаў «Успамін», напісаны на пачатку 1819г., уяўляе сабой зварот да каханай, згадку пра вясновыя сустрэчы, што былі праўдзівым святам. Гэтыя спатканні, акутаныя мроямі, летуценнямі, адводзілі закаханых у свет, дзе панавалі толькі ён і яна. Яны ж — далучаныя да свету прыроды, адвечнай красы.

Лаура! Ты ці помніш нашы святы,

Калі мы ў мроях маладых ляцелі

І дбаць пра свет, чужы нам, не хацелі,

Адно сабою мы былі заняты. [5, с. 46]

Вобраз каханай напоўнены красой незямной, становіцца крыніцай высокай духоўнай асалоды: «Твая краса дарыла боскасць зроку» [5, с. 46]. У гэтым санеце Адам Міцкевіч хіба ўпершыню называе сваю каханую Лаурай, ставячы яе ў адзін шэраг з несмяротнымі вобразамі, што натхнялі вялікіх творцаў. «Імя Марылі стане ўслед за імёнамі Лаурай Петраркі і Шылера, услед за Дантавай Беатрычэ, поруч з пушкінскай Керн» [4, с. 8].

Знакаміты санет «Да Нёмна», напісаны ў гасцінным шчорсаўскім маёнтку, што ўзвышаўся над самай ракою, мае найбольшую колькасць перакладаў на беларускую мову з усіх твораў Міцкевіча — адзінаццаць. Вобраз Лауры-Марылі знітаваны з вобразам беларускай ракі. Нёман — выток радаводу, калыска маленства, рака маладосці, крыніца натхнення, сімвал Краю. Хвалі ракі адлюстроўваюць дзявочую красу, як сама яна ўвабрала прыгажосць гэтай зямлі:

Цень красы тут Лаура сачыла ў вадзе,

Валасы заплятала і ўквечвала скроні,

Вобраз вабны яе ў срэбных хваляў на ўлонні

Я слязамі ў запале муціў у жудзе. [5, с. 54. Пераклад Р.Барадуліна]

Заключныя тэрцэты — гэта рытарычныя пытанні да Нёмна, у якіх — незагойны боль па страчанай маладосці, каханні:

Радаводная рэчка мая, дзе твае

Маладыя крыніцы, што білі няспынна,

Дзе нявінных гадоў навіна і правіна?

 

Дзе бунтоўнасць, якой мне цяпер не стае?

Дзе Лаура мая? Дзе былая сябрына?..

Знікла ўсё, што ж не высахлі слёзы мае! [5, с. 54]

У невялікім вершы — ужо «Марылі Путкамер», што, відавочна, ёсць  надпісам на кнізе, — спроба пераплавіць каханне ў сяброўства, дзе галоўнае — еднасць духоўная. Адсюль прыняты ў хрысціянскім свеце зварот — сястра:

Сястра Марыя! Мы зрадніліся з табой

Не крэўнасцю, а душамі і духам. [5, с. 60. Пераклад К.Цвіркі]

У вершы «Да М***” галоўны матыў памяці, што, адзіная, не здольна знікнуць, што ўвесьчасна вяртае мінулае. І ніякі, нат самы жорсткі загад-прымус не можа знішчыць памяць. Больш за тое, аддаленасць у часе і прасторы яшчэ болей будзіць успаміны, бо звязаны яны з наймацнейшымі парывамі душы. Двойчы паўтораная страфа гучыць лейтматывам верша:

Так, месцы, дзе гулялі мы з табою,

Дзе нашы мроі, слёз святло пад вязам

Да скону дзён застануцца са мною,

Бо толькі там з табой навек мы разам. [5, с. 61. Пераклад К.Цвіркі]

Кульмінацыяй інтымнай лірыкі Адама Міцкевіча — цыкл «Санеты» або «Любоўныя санеты», напісаны ў 1825 г. Некалькі вершаў цыклу прысвечаны Лауры-Марылі. Зачынны санет «Да Лауры…». Каханне, безнадзейнае, пакутнае, вышэй за зямныя перашкоды, бо яно асвечана вышэйшым законам — нябесным:

Мо з другім пойдзеш ты пад вянец, не са мною.

Толькі ведай, о любая, — што мне хавацца! —

Заручыў Бог душу маю ў небе з тваёю. [5, с. 143. Пераклад К.Цвіркі]

Вобраз каханай рамантызаваны, абрысы рэальнай зямной кабеты страчаны. Яна — ідэал вышэйшай, духоўнай красы, вартая малітоўнай пашаны.  І няхай яна не ззяе «пыхлівай красой» (санет «У цябе ні іскрыцца вучонасцю слова…»), усё ж ёсць праўдзівай каралевай, прыгажосць якой здольна ўбачыць, аддаць ёй належнае і годна ўславіць толькі асоба, далучаная праз свой талент да духоўных вышыняў, — паэт. Звычайныя зямныя людзі могуць толькі застыць ў бязмоўі, не разумеючы, што сталася. Адчуўшы далучанасць паэта да красы, натоўп горача вітае яго ў хвіліны ўзрушэння:

І не ведаў ніхто, з-за чаго ўсе пасталі.

Ды паэт падказаў: «Тут анёл пралятаў!»

І віталі яго, хоць не ўсе і пазналі. [5, с. 144. Пераклад К.Цвіркі]

Заключным акордам легенды можа гучаць верш «Да ***», напісаны ў Альпах у 1829 г. Упэўненасць героя ў нязломнай моцы пачуцця, што пераадолела ўсе ростані і перашкоды, нарадзіла веру: сапраўднае каханне непераможнае: «Ніколі на свеце мне ўжо не расстацца з табою!» [5, с. 165. Пераклад К.Цвіркі]. Гэта фінал з бясконцым працягам, бо праз яе — каханую — перад зрокам паэта паўстае Айчына:

На небе замглёным шукаю палярную зорку,

Шукаю Літву маю, дом твой, цябе на падворку. [5, с. 166]

Кампазіцыю легенды пра каханне Адама Міцкевіча да Марылі, створаную паэтам у вершах, можна адлюстраваць праз наступную нізку: Марыля-пралеска — Марыля-Лаура — Марыля-Айчына. Лёс вёў паэта ад паэтызацыі роднага, ад захаплення спадчыннай народнай культурай да найлепшых здабыткаў культуры сусветнай і ўваскрашэння найвышэйшага ідэалу праз адзінасутнасны вобраз жанчыны-Айчыны.

Праўдзівай музай Яна Чачота праз усё жыццё была Зося Малеўская, дачка рэктара Віленскага універсітэта, сястра блізкага сябра паэта Францішка. Вершаў, прысвечаных Зосі, багата. Гэта «Зосіны песні»: творы філамацкага перыяду, болей за сто напісаных у турме і ўрэшце паэтычныя пасланні з ссылкі з глыбіні Расіі, куды паэт-выгнаннік трапіў з-за актыўнага ўдзелу ў дзейнасці Таварыства філаматаў.

У большасці сваёй па жанру гэта лірычныя песні. Зрэшты, многія вершы і былі пакладзены на музыку Станіславам Манюшкам і хораша гучалі ў выкананні самой Зосі, што мела дасканалы голас. Звяртаўся паэт і да Марылі Путкамеровай (Верашчакі) з просьбай напісаць музыку да ягоных песняў, дасылаў вершы. Сёння, дзякуючы нястомнаму збіральніку беларускіх скарбаў Адаму Мальдзісу, вядомы лісты Яна Чачота да гападыні Больценікаў, што знойдзены ў Парыжы ў Польскай бібліятэцы. У адным з іх чытаем: “...Нарэшце калі-небудзь з’явілася б надзея, што Пані  дапасуе музыку. Якая гэта будзе для нас раскоша, калі Зося будзе спяваць твор на Пані музыку; цяжка гэта выказаць!” [6, с. 176].

Вершы вылучаюцца яскравым налётам сентыменталізму. Пачуццёвасць, захопленасць дзявочай красой, радасць ці смутныя перажыванні, пакуты — асноўнае ў «Зосіных песнях» шчаслівага філамацкага перыяду.

Да прыкладу — «Песенька на два галасы». Усё вакол асвечана прысутнасцю яе, каханай. Усё мае сэнс толькі таму, што спрычынілася да яе, захапіла ейную ўвагу. Ствараецца ўражанне, што пачуццё так і ліецца з паэтычных радкоў, лёгкаплынных, узнёслых. Паўторы, выклічнікі, адмоўны паралелізм набліжаюць твор да песняў народных, ствараюць надзвычай меладычны рытмічны малюнак:

Ах, не кветка гэта — казка,

         Бо яна трымала,

Ах валошка — з красак краска,

        Бо яна сарвала. [1, с. 43]

У каханай паэта мноства імёнаў: яна, мілая, любая, ты, адзіная. Часам, як і Адам Міцкевіч, Ян Чачот скарыстоўвае адкрыты біяграфізм: імя Зося гучыць для паэта найдасканалай песняй. «Неяк ля гаю мы з Зосяй лічылі…» — верш, у якім іскрысты гумар, дасціпны жарт пераплятаюцца з шчырым замілаваннем, захапленнем дзявочай красой. У аснове верша  — мілы жарт, паэтычная гульня-лічылка. Колькасць палічаных ім і ёю ружаў ніяк не супадае, хоць кветкі пералічаны неаднаразова. У яе — пятнаццаць, ён жа ўпарта паўтарае — шаснаццаць. Як жа хораша развейвае закаханы неўдаваную злосць любай, ставячы яе ў адзін шэраг з кветкавай каралевай:

Тут на мяне Зося аж зазлавала —

Хоча ўцячы, размаўляць перастала.

«Зося, чакай, не ўцякай, мая міла:

Гэта ж сябе, пэўна, ты не лічыла!» [1, с. 51]

Верш быў пакладзены на музыку і, як відаць з прыпіскі да рукапісу, быў прыхільна сустрэты Зосяй-ружай: «Гэту песню вельмі часта мы з ахвотай спявалі  на праходкай па гаі» [1, с. 321]. Можна толькі ўявіць тую ідылічную карціну — найшчаслівейшыя хвіліны ў так абдзеленым на пяшчоту жыцці паэта: яны гуляюць ля гаю, а ў наваколлі разносіцца суладны малады спеў.

Як заклінанне, як клятва вернасці, гучаць словы паэта, змешчаныя тут жа. Відавочна, напісаныя яны былі напярэдадні высылкі на далёкі Урал: «Зося для мяне найдаражэйшая, заўсёды помніце: Зося наша найдаражэйшая, заўсёды помніце, Зося для нас наймілейшая, заўсёды помніце» [1, с. 321].

Тое каханне не было ўзаемным. Прыгажуня Зося Малеўская не спяшалася дарыць пяшчоту закаханаму паэту. Ён разумеў і прымаў гэта. І толькі ў вершах выказваў свае пачуцці, між якіх нярэдка — смутак і журба:

Тая, для якой так многа

У збалелым сэрцы ласкі,

Мне адвагі не ўдзяліла

Краскі ёй паднесці міла! [1, с. 46]

У працытаваным вершы «Для каго збіраю краскі?» — кранальны лірычны сюжэт. Кветкі, непатрэбныя любай, ускладзеныя на магілку маленькага дзіцяткі дзеля ўцехі спакутаванай маці: «То ж анёлы прыляталі // На магілку краскі ўсклалі!» [1, с. 46].

Глыбокае ўражанне пакідае апошняя страфа, у якой прадчуванне: адзінота не пакіне яго і па сконе. І сціплае жаданне, прадказанне, надзея:

А я бедны, нешчаслівы,

Зноў складу тут крыжык з кветак.

Як памру з тугі, мо гэтак

Чалавек які зычлівы

І на мой грудок з палетку

Прынясе, ускіне кветку. [1, с. 46]

Ягоны «грудок» гэтак недаступны сёння, бо — у замежнай Ротніцы.

У многіх вершах асабістыя пачуцці аўтара схаваны за рознымі сюжэтамі. Гэтак, у вершы «Трэн» створаны вобраз смутнага рыцара, асуджанага на адзіноту праз нераздзеленае каханне. Сярод пышнай каралеўскай сябрыны ён быццам хмурная здань, што вымушаны хаваць у сабе шквал пачуццяў:

Нямы. Бы скала, што хавае вулканы,

Што ледзьве трымае ў сабе вір агняны.

А з кім размаўляць? Ён няпэўны, нясмелы. [1, с. 47]

Бо толькі яна — усеўладная гаспадыня, каралева валодае ягоным сэрцам. Так блізкая і так бясконца далёкая, недасяжная:

З адной гаманіў бы ён дзень і век цэлы.

Ды як пераняць яе позірк імклівы,

Салодкі і мройны, ад балю шчаслівы? [1, с. 47]

Ян Чачот напісаў цэлы цыкл трэнаў — журботных элегій. Яны вядомы пад агульнай назвай «Заблудны», які літаратуразнаўцы называюць своеасаблівай «аўтабіяграфічнай паэмай», дзе папраўдзе адбіліся шмат якія моманты з жыцця паэта» [7, с. 19].

«Развітанне Касцюшкі з Юляй» — гэта стылізацыя пад вядомую ў тым часе песню пра развітанне нацыянальнага героя з каханай. Ян Чачот, адштурхоўваючыся ад гэтага сюжэта, адлюстроўвае свае пачуцці: верш напісаны перад высылкай. Ізноў патрыёты Айчыны становяцца выгнаннікамі. За імем Юля схавана тая ж Зося. Па форме — гэта спеўны дыялог, дуэт. Закаханыя жывуць адным пачуццём, адной верай у незгасальную сілу кахання. Тут гучаць заклінанні: «Пра маё каханне ўспамінай!», «Пра маё каханне не забудзь», «З Богам будзь. Любая… Кахаю.. Не забудзь…», клятвы вернасці: «Я цябе няспынна буду сніць», «Юляю адзінай буду жыць», прадчуванне ростані навекі: «Мо я не вярнуся з даляў тых» і ўпэўненасць у тым, што каханне здольна пераадолець і прасторавыя, і часавыя межы: «Любасць пераможа нават час» [1, с. 52].

У прадмове да выдання кнігі Яна Чачота «Наваградскі замак» К.Цвірка вылучае сярод іншых гэткую асаблівасць паэтычных твораў аўтара, як «крылатасць» [8, с. 13]. У прадмове да выдання ў «Беларускім кнігазборы» (дарэчы творы Яна Чачота адкрываюць «залатую бібліятэку Беларусі», што ёсць знакам вялікага шанавання) гэтая адметнасць адсутнічае. Мяркуецца, дарэмна, бо для вершаў паэта характэрны не толькі рытмічная лёгкаплыннасць, але і шмалікія вобразы крылатых пасланцоў неба: «Да голуба», «Голуб», «Вандроўная пташка», «Зязюлька», «Прыляцелі саколікі», «Спявай па-над Сольчай, салоўку». Першыя два вершы ўспрымаюцца як дыстых. «Да голуба» напісаны ў вязніцы. Вядома, што Зося дасылала лісты зняволенаму паэту, каб падтрымаць яго ў нялёгкі час. Гэта  было найвялікшым шчасцем — «ліст ад яе. // Мілай слова!» Тыя лісты натхнялі паэта: за дзень ён пісаў па некалькі «Зосіных песень».

Верш «Голуб» быў напісаны ўжо ў высылцы. Голуб — птушка-пасланец, у звароце да якой і глыбокае каханне, і незагойны смутак:

Я паслаў бы, голуб,

Цябе ў любы край,

Дзе маё каханне,

Дзе мой светлы май. [1, с. 57]

У гэтым вершы гучыць галоўны матыў «Зосіных песняў» — любасць да Краю і дзяўчыны. А найбольш выразна ён прагучаў у вершы «Толькі Айчына і Зося…», таксама напісаным на чужыне:

Толькі Айчына і Зося —

         Сёння мне ўцехай адзінай.

Сёння мне ўцехай адзінай,

        Жалю і смутку прычынай. [1, с. 55]

Глыбіня і стрыманасць пачуццяў, узвышанае гучанне адрозніваюць гэты твор ад тых мілых сентыментальных песняў, што былі напісаны ў філамацкі перыяд. Гэта праўдзівы раманс, дзе пераплятаюцца высакароднасць і палымянасць:

Я панясу да магілы

          Любасць да краю і Зосі,

Хоць мне любоў гэта ў сэрцы

         Столькі няшчасцяў прыносіць. [1, с.  56]

Да «Зосіных песняў» адносяцца не толькі інтымныя вершы Яна Чачота, але і гэткія ўзоры патрыятычный лірыкі, як «О ты, край мой нешчаслівы». Прадвызначаны вобразы роднай нівы, нашай долі, што стануць галоўнымі ў творчасці беларускіх нашаніўцаў амаль праз стагоддзе:

О ты, край мой нешчаслівы!

     Дзе  ж твае ўсе абаронцы?

Ці ўжо ўбачаць твае нівы

    Шматчаканай волі сонца? [1, с. 48]

І Адам Міцкевіч і Ян Чачот былі тымі высакароднымі рыцарамі, абаронцамі паняволенай Айчыны, што праз усё жыццё пранеслі веру ў яе ўваскрашэнне.

Ала Петрушкевіч

 

Facebook Vk Ok Twitter Whatsapp

Похожие записи:

Уплыў Адама Міцкевіча на беларускую паэзію такі значны, што водгукі ягоных твораў сустракаюцца ў вершах многіх нашых паэтаў. І гэта зразумела, бо “слова Міцкевіча … заўсёды любае там, дзе жыве і квітнее сапраўдная паэзія” [1, c. 4]. Задача нашага даследавання ...
Жыццё выдатнай польскай дэмакратычнай пісьменніцы Элізы Ажэшка было цесна звязана з Гродзеншчынай і з горадам Гродна. Тут яна нарадзілася, жыла, пісала свае лепшыя творы. Яна добра ведала жыццё беларускага народа, і гэта знайшло самае шырокае адлюстраванне ў я...
Постаць Адама Міцкевіча заўсёды прыцягвала ўвагу калег-літаратараў. Гэта адбывалася і адбываецца перш за ўсё таму, што ягоны паэтычны талент ніколі не мясціўся ў разнастайныя рамкі, якія ўвесь час прыдумваюцца літаратуразнаўцамі, філосафамі, культуролагамі, гі...