Устная история

Категории
11 минут на чтение
Зімовыя песні Маладая Верка пшанічку жала, Ды не вязала. Святы вечар! Прышлі да яе тры валошачкі, Усе харошачкі. Святы вечар! Не сватайце мяне ў гэтым полі, А сватайце мяне ў таткавым доме. Святы вечар! Татка за сталом з мёдам і з віном, Матка ў каморы рушнікі шые. Святы вечар! Д...
7 минут на чтение
На Вялікдзень усё прыбіралі ў хатах. Абавязкова гулялі ў яйкі. Выйграе той, у каго яйка крапчэйшае і не паб’ецца аб другое. Фарбавалі яйкі ў чырвоны колер, пеклі булкі таксама. Яшчэ рабілі горку і качалі яйкі. Выйграваў той, чыё яйка сама далёка закаціцца. На другі дзень хадз...
9 минут на чтение
Гаворкі Гродзеншчыны з даўніх часоў мелі сувязь з іншымі мовамі. Гэта не магло не адбіцца на іх фразеалагічнай сістэме. Асобныя фразеалагізмы ўвабралі ў сябе іншамоўныя элементы, якія маглі з’явіцца непасрэдна праз фразеалагічнае запазычванне ці апасродкавана, пад уздз...
минута на чтение
Ушэсце Ушэсце – ета летні празнік. Усё ўрэмя ён пападае ў чацвер, ета ад Паскі 6 нядзель праходзіць. На еты празнік мы ўсё ўрэмя хадзілі ў госці. Многа ўсяго варылі, елі скаромнае. Празнік еты 2 дні цягнецца. Запісана ў в. Малейкі Брагінскага р-на ад Краўчанка Ганны Паўлаўны, 1935...
5 минут на чтение
Каля 1% слоў сучаснай беларускай літаратурнай мовы можа нарматыўна ўжывацца ў некалькіх (звычайна дзвюх) разнавіднасцях, тоесных у сэнсавых, стылістычных, спалучальных адносінах і ўзаемазамяняльных у любым кантэксце, – варыянтах. Як, напрыклад, слова прыкмета – прымета: 1)...
6 минут на чтение
Посвящается памяти Васнецовой Ларисы Дмитриевны и Кравчуку Василию Николаевичу  Тем, кому та война не дала быть вместе …                     История каждого человека заслуживает внимания. У каждого она особенна и неповторима, но сегодня я хочу рассказать Вам историю м...
14 минут на чтение
Русские народные праздники лежат глубоко в недрах древности, своими корнями переплетаясь с языческими верованиями и мировоззрением всего народа. Но если говорить о театральной культуре древней Руси, то следует сказать о том, что народные гулянья и увеселения были не прос...
9 минут на чтение
Воинские (военные) песни западнославянских народов (поляков и словаков, чехов), а также характерные стихи и изречения военно-патриотического содержания, которые бытуют в обиходе сельских жителей ряда местностей Беларуси – этнических поляков и белорусов-католиков на Грод...
9 минут на чтение
Диалектные слова несут в себе отражение картины ценностного восприятия мира носителями языка. Обращение к лексике объясняет желание исследователей и учёных понять особенности мировосприятия народа. Особого внимания заслуживает лексика, служащая номинациями для различ...
12 минут на чтение
Я руководитель музея боевой славы Василевичской средней школы Речицкого района Гомельской области. Я говорю музея из уважения к тем людям и событиям, память о которых хранится в нашем музее, и из уважения к труду тех, кто многие десятилетия сохраняет эту память. Хотя на дел...