Западная Беларусь

Западная Беларусь в составе Польши (1921 – 1939 гг.)

В результате Рижского мирного договора 18 марта 1921 года территория Западной Беларуси отходила к Польше. На этой территория площадью в 113 тыс кв.км и проживало около 4 млн. человек. На этой территории были созданы Полесское, Новогрудское, Виленское и Белостокское воеводства. Данную территорию называли “кресы ўсходне”.

Политическая мозаика 1920-х гг.

Политико-государственные изменения, связанные с Рижским мирным договором, внесли значительные изменения в общественно-политическую жизнь региона. Процесс становления польской государственности по буржуазно-демократическому пути повлек за собой возобновления деятельности ранее действовавших и возникновения новых польских общественно-политических организаций, которые отражали интересы различных слоев и групп населения страны.

Государственное регулирование рекреации и туризма в Западной Беларуси (1921–1939 гг.)

 Актуальность темы исследования определяется возрастающей  ролью рекреации и туризма в современном обществе, экономическом и социально-культурном развитии Беларуси.  Изучение истории государственного регулирования рекреации и туризма и их важнейших  институтов позволит по-новому оценить роль и степень влияния данных институтов на формирование национальной культуры, осмыслить вклад в духовно-нравственное просвещение, образование и общее оздоровление населения, выявить значение, которое рекреация и туризм приобретают в деле экономического и духовного развития, распространен

Эмиграция населения из Западной Беларуси (1921–1939 гг.)

Эміграцыя насельніцтва з Заходняй Беларусі пачалася амаль адразу пасля яе ўключэння ў склад Польскай дзяржавы паводле Рыжскага мірнага дагавора ад 18 сакавіка 1921 г. Заходнебеларускія землі, якія з’яўляліся аграрным прыдаткам, крыніцай сыравіны і таннай рабочай сілы, вызначаліся слабым узроўнем урбанізацыі, аграрнай перанаселенасцю і беспрацоўем. У адносінах да беларусаў і іншых нацыянальных супольнасцей (акрамя палякаў) праводзілася прыгнятальная нацыянальная і канфесіянальная палітыка.

Белорусские полонофильские организации в общественно -политической и культурной жизни Западной Беларуси (1921 –1937 гг.)

Заключэнне Рыжскага мірнага дагавора ў 1921 г. негатыўна паўплывала на сацыяльна -эканамічнае і палітычнае жыццё Беларусі. Амаль на дваццацігоддзе беларускі народ аказаўся падзеленым на дзве часткі,якія жылі ў розных палітычных,сацыяльных і эканамічных умовах.Тэрыторыя Заходняй Беларусі, далучаная згодна з мірным дагаворам да Польшчы,стала арэнай барацьбы розных беларускіх палітычных груп за нацыянальнае самавызначэнне і аб’яднанне падзеленага народа.Беларускія грамадска-палітычныя дзеячы Заходняй Беларусі працягвалі ў міжваенны перыяд весці дыскусіі наконт формаў нацыянальнай дзяржаўнасці і яе геапалітычных арыенціраў.

Основные направления деятельности и степень влияния еврейских политических партий в Западной Беларуси в середине 1930-х гг.

Сложность социально-политической ситуации в Польше, в том числе и в Западной Беларуси, нараставшая угроза фашизма повлияли на стратегию и тактику еврейских политических партий и организаций в середине 1930-х годов.

Яўрэйская эміграцыя ў Заходняй Беларусі ў 20-30-я гг. XXст.

У міжваенны перыяд у Заходняй Беларусі дастаткова вялікіх памераў дасягнула яўрэйская эміграцыя. Яна была выклікана рознымі прычынамі, у першую чаргу эканамічнымі. На насельніцтве “крэсаў” асабліва моцна адбіўся эканамічны крызіс 30-х гадоў, які прывёў да рэзкага павелічэння колькасці жадаючых выехаць за мяжу.

Грамадскі рух студэнцтва Заходняй Беларусі ў міжваенны перыяд

У адпаведнасці з Рыжскім мірным дагаворам ад 18 сакавіка 1921 г. Заходняя Беларусь адыйшла да Польшчы. Яна павінна была забяспечыць свабоднае развіццё беларускай культуры, мовы, прадаставіць права арганізацыі беларускіх школ [1, с. 17]. Пра гэта гаварылася і ў Канстытуцыі Польшчы ад 21 сакавіка 1921 г.

Асноўныя цяжкасці на шляху ажыццяўлення камасацыі ў Палескім ваяводстве ў 1921-1939 гг.

На пачатак 1920-х гг. у заходнебеларускай вѐсцы былі даволі слаба развіты капіталістычныя адносіны, захоўваліся шматлікія перажыткі (адным з галоўных з іх была цераспалосіца), у аграрнай сферы шырока выкарыстоўвалася ручная праца і натуральная аплата. Цераспалосіца была адной з галоўных перашкод на шляху развіцця сельскай гаспадаркі, у сувязі з чым патрабавалася тэрміновае аб‘яднанне раскіданых сялянскіх надзелаў. Разам з тым пры правядзенні камасацыі  (ліквідацыі цераспалосіцы) ў Палескім ваяводстве ў 1921-1939 гг.

Деятельность украинских организаций и их вооруженных формирований на территории Западной Беларуси в годы Великой Отечественной войны

. В межвоенный период на территории Белорусского Полесья украинскими культурно-просветительскими объединениями и политическими партиями проводилась целенаправленная работа по украинизации местного населения. Начав свою деятельность с распространения украинской националистической прессы и литературы, украинские организации на территории Беларуси эволюционировали от культурно-просветительских к организации военизированного характера. Действенной предпосылкой ее создания стала пропагандистская деятельность украинских эмигрантских организаций.

Страницы