Великое Княжество Литовское

Формирование и развитие астрономических знаний в Великом Княжестве Литовском в XIV–XVII вв.

Забеспячэнне абароназдольнасці рэзідэнцый роду Радзівілаў на беларускіх землях Вялікага Княства Літоўскага ў XVI – пачатку XVIII ст.

Абарончыя  ўмацаванні на працягу ўсёй гісторыі мелі  важнае значэнне для функцыянавання грамадства і яго інстытутаў.  У сувязі з гэтым  актуальным  для даследавання гісторыі Беларусі ў эпоху Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай з’яўляецца вывучэнне прыватнаўласніцкіх  абарончых  рэзідэнцый. Адным з важнейшых пытанняў, на якое звяртаюць увагу даследчыкі пры вывучэнні гэтых аб’ектаў,  з’яўляецца  іх абарончы патэнцыял.  У XVI  –  пачатку  XVIII ст.

Грамадска-палітычны рух у Беларусі за адраджэнне Вялікага Княства Літоўскага (канец XVIII – першая чвэрць ХХ стст.)

Важнай асаблівасцю гістарычнага працэсу канца ХVIII – першай чвэрці ХХ стст. ва Усходняй Еўропе з’яўляліся пошукі народамі былога Вялікага Княства Літоўскага, асабліва беларускім і літоўскім, свайго нацыянальна-дзяржаўнага ўладкавання. Іх перакананасць у неабходнасці, немінучасці аднаўлення Княства і здольнасці гэта зрабіць нашмат перажыла самую дзяржаву і заявіла аб сабе як значная грамадска-палітычная сіла.