шляхта

Вхождение шляхетского сословия белорусско"украинских земель в состав российского дворянства: источниковедение и историография проблемы (вторая половина XIX – начало XX вв.)

Анализ польской     и     российской     историографии     по    проблеме     вхождения     шляхты     белорусско-украинских     земель     в     состав    российского     дворянства,     а     также     раскрытие     информационного     потенциала    источников    по    данной    проблематике.   

Дробная шляхта Беларусі ў 30–60-я гг. XIX ст.: склад і эвалюцыя сацыяльна-прававога становішча

Актуальнасць вывучэння гісторыі дробнай шляхты ў 30–60-я гг. XIX ст. абумоўлена значнай адметнасцю ў самасвядомасці, звычаях, паводзінах, якой вызначалася дробная шляхта. Дробная шляхта прымала вельмі актыўны ўдзел у значных падзеях грамадска-палітычнага жыцця Беларусі ў XIX ст., з яе асяроддзя паходзілі многія дзеячы беларускага і польскага нацыянальных рухаў, што яшчэ болей актуалізуе ўзнятую праблематыку. Дробная шляхта была значнай групай у сацыяльнай структуры грамадства – яна складала каля 5% насельніцтва Беларусі.