Обзоры

Основные направления налоговой политики на 2017 год и итоги деятельности налоговых органов Гродненской области за 2016 год

Налоговая политика является неотъемлемой частью социально-экономической политики страны и развивается и меняется вместе с приоритетами государства. В последние годы было принято ряд мер направленных на совершенствование и упрощение законодательства о налогах и сборах и создание стабильной, устойчивой налоговой системы.

О принимаемых мерах по противодействию наркомании, незаконному обороту наркотиков и связанным с ними правонарушениям в Гродненской области

На сегодняшний день проблема наркомании и незаконного оборота наркотиков является актуальной для всего мирового сообщества. Данный вид преступной деятельности представляет собой угрозу национальной безопасности, подрывает экономические и социальные устои общества.

         Даже, несмотря на то, что большинство государств идут по пути ужесточения санкций за совершение преступлений в сфере наркоконтроля, этот нелегальный бизнес для преступников остается чрезвычайно привлекательным. Причиной тому, в первую очередь, служит возможность получения значительной материальной выгоды.

Информационная записка о состоянии охраны труда в строительной отрасли Гродненской области и г. Гродно в 2016 году

Управлением по труду, занятости и социальной защите Гродненского городского исполнительного комитета в 2016 году осуществлялся мониторинг за соблюдением законодательства об охране труда в строительной отрасли г. Гродно, принимались меры по предупреждению несчастных случаев на производстве.

Лесапарк Румлева

РУМЛЁВА ЛЕСАПАРК - помнік прыроды мясцовага значэння (батанічны), г. Гродна (53°40'21'' пн.ш., 23°49'34'' у. д., тэрыторыя ад вул. Фамічовада в. Солы і ад пр. Я.Купалы да р. Нёман). У 1993 г. прысвоены статус помніка, пацвярджаўся ў 2002 і 2008 гг. Унікальныў біялагічным і гістарычным плане як пейзажны парк 19-га ст. рамантычнага кірунку і як лесапарк  з трох'яруснай надпойменнай тэрасай з рэшткамі векавога дубова-грабавага лесу, у падлеску якога захавалася суцэльнае натуральнае рознатраўнае пакрыццё з раслін першацвету.

Родавая абраднасць

Роды найчасцей праходзілі ў хаце. Дапамагала парадзісе бабка-павітуха, да якой прад’яўляліся дастаткова строгія патрабаванні: яна павінна быць веруючай, мець добры характар, акуратнай. Часцей за ўсё павітухай магла быць толькі сталая жанчына, якая ўжо выйшла з дзетароднага ўзросту. Пажадана, каб яна ў свой час мела дзяцей. Падчас родаў выконваўся цэлы шэраг дзеянняў, скіраваных на аблягчэнне пакут парадзіхі, а таксама забеспячэнне добрага лёсу дзіцяці. Нельга было прымаць дзіця голымі рукамі – каб чалавек не жыў у галечы.

Скураны пераплёт кнігаў

Скураны пераплёт кнігаў – аздабленне рукапісных і друкаваных кнігаў, што служыла для замацавання лістоў, засцерагала іх ад забруджвання, а таксама для іх мастацкага афармлення. Скураны пераплёт узнік  са з'яўленнем пергаментных кнігаў у форме кодэкса (збрашураваных паміж сабой сшыткаў) і значна ўдасканаліўся  з часу выкарыстання паперы і з развіццём кнігадрукавання. Скураным пераплётам займаліся майстры пры буйных адукацыйна-кнігапісных цэнтрах Гродзеншчыны. Сыравінай служылі скуры рагатай жывёлы (найчасцей быкоў, цялят, кароў-ялавак, зрэдку авечак, коз).

Ліпічанская пушча

ЛІПІЧАНСКАЯ ПУШЧА – ландшафтны заказнік рэспубліканскага значэння. Створаны  ў 2002 г. Плошча 15153 га.  Мастоўскага, Шчучынскага і Дзятлаўскага р-наў Гродзенскай вобл. у мiжрэчы Нёмана i Шчары (в. Галубы 53°28'00' пн.ш., 24°55'60'' у.д. (паўн.   ўскраіна); в. Руда-Яворская 53°23'60'' пн.ш., 25°07'00'' у.д. (паўн.-усход.  ўскраіна); в. Шчара 53°25'00'' пн.ш., 24°53'60'' у.д. (паўн.-зах. ўскраіна), в. Малая Воля 53°21'00'' пн.ш., 25°03'00'' у.д. (паўд. ўскраіна).

Купанне дзіцяці

Радзінныя абрады (фрагменты рэканструяваны ў в. Бастуны Воранаўскага р-на, Пыхоўчыцы Бераставіцкага р-на, Луцкаўляны Гродзенскага р-на (першае купанне дзіцяці), в. Пацавічы Мастоўскага р-на, г.п. Свіслач (хрысціны)) – комплекс абрадаў, што суправаджае з’яўленне новага чалавека і прыняцце яго ў групу. Традыцыйна даследчыкі ўключаюць ў гэту групу вераванні і абрады, звязаныя з цяжарнасцю жанчыны, нараджэннем дзіцяці, першым купаннем дзіцяці, адведак парадзіхі, імянарачэння і выбару кумоў, хрысцінамі.

"Завецца ж спадчына мая ўсяго старонкай роднаю": грамадзянска-патрыятычнае выхаванне вучняў пры вывучэнні творчасці Янкі Купалы

Адной з асноўных задач, якія ставяцца перад сучаснай школьнай адукацыяй у Рэспубліцы Беларусь з’яўляецца выхаванне высокамаральнай асобы, грамадзяніна сваёй краіны. Зразумела, што дасягнуць гэтага магчыма толькі ў тым выпадку, калі будзе рацыянальна арганізаваны навучальны працэс, зарыентаваны не толькі на рэалізацыю пэўных дыдактычных задач, але і на ўсебаковае і гарманічнае выхаванне асобы. Урокам літаратуры ў гэтым выпадку належыць выключнае месца ў школьнай сістэме адукацыі. Тлумачыцца гэта некалькімі акалічнасцямі.

Я.Купала і Л.Гіра: гісторыя творчага ўзаемадзеяння

Лёс наканаваў беларусам і літоўцам прайсці поруч вялікі і складаны шлях. На працягу шматлікіх стагоддзяў іх аб'ядноўвалі супольныя культурныя, палітычныя, эканамічныя адносіны.

Тэрыторыя Беларусі была падмуркам зараджэння і фармавання, узаемаўплываў і пранікненняў двух этнасаў, пра што сведчаць і археалагічныя знаходкі, і навукова пацверджаныя канцэпцыі этнографаў, і доследы лінгвістаў.

Страницы