Обзоры

Современные концепции управления персоналом

Управление персоналом признается одной из наиболее важных сфер жизни организации, способной многократно повысить ее эффективность, а само понятие  рассматривается в достаточно широком диапазоне: от экономико-статистического до социально-психологического.

Основные подходы к управлению персоналом в США, Японии, Республике Беларусь: опыт сравнительной характеристики

В статье рассматриваются основные подходы к управлению персоналом как в зарубежных странах, так и в Республике Беларусь, даётся сравнительная характеристика.

Налоговая нагрузка: оценка и пути оптимизации

Налоговая нагрузка является тем показателем, с помощью которого можно измерить тяжесть налогового бремени для общества. Показателем, который наиболее полно характеризует налоговую нагрузку на экономику, является доля налогов и платежей во внебюджетные фонды в ВВП, или показатель налогового бремени. Формирование налоговой нагрузки необходимо рассматривать как двойственное явление, которое связано с неразрешимым конфликтом между интересами, потребностями и задачами функционирования государства и налогоплательщиков.

Теория девиации

Данная работа посвящена проблеме возникновения и развития теорий и направлений, имеющим своим объектом изучения девиации. Это такие теории как: теория физических типов в рамках биологического направления изучения девиация, психоаналитическая теория, теория социальной дезорганизации,  теория аномии и теория стигматизации в рамках социологического направления, теория конфликта, теория культурного переноса и теория дифференциальной ассоциации в рамках культурного направления.

Проблемы формирования стратегии социально-экономического развития в Республике Беларусь

В настоящее время перед Республикой Беларусь стоит задача формирования новых стратегий развития Республики в экономической сфере. Основные положения, на которые опирается Республика Беларусь в формировании экономических стратегий на современном этапе увеличение качества человеческого потенциала и ускоренное развитие высокотехнологичных производств и услуг.

На шляху стварэння беларускай дзяржаўнасці

Звяржэнне самадзяржаўя ў лютым 1917 г.   і паскораны гэтым працэс дэзінтэграцыі імперыі аб’ектыўна выносілі на парадак дня праблему дзяржаўна-палітычнага самавызначэння яе шматлікіх народаў, у тым ліку і беларускага. На працягу лютага – лістапада 1917 г. нязменнай заставалася спроба вырашыць дзяржаўна-тэрытарыяльнае пытанне ў форме аўтаноміі Беларусі ў складзе Расійскай дзяржавы.

Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Вядучы цэнтр навуковых даследаванняў Рэспублікі Беларусь у галіне гісторыі, археалогіі і антрапалогіі, адзін са старэйшых навуковых  інстытутаў  НАН  Беларусі.  Заснаваны 15 кастрычніка 1929 г. Інстытут удзельнічае ў выкананні міжнародных навуковых праектаў, мае ўстойлівыя сувязі з навуковымі цэнтрамі Расіі, Украіны, Польшчы, Літвы, Латвіі, Германіі, Францыі, Сербіі і інш.

БНР. Храналогія важнейшых падзей

1917 год

 27 лютага 1917 г. ў Петраградзе перамагла  Лютаўская рэвалюцыя 1917 г.

12 сакавіка 1917 г.  у Мінску прайшоў Дзень беларускага значка,

25 – 27 сакавіка 1917 г. Першы з’езд прадстаўнікоў беларускіх нацыянальных арганізацый. Стварэнне Беларускага нацыянальнага камітэта (БНК), які ўзначаліў  Р.А. Скірмут.

Май 1917 г. – У Мінску заснавана Беларуская народная партыя сацыялістаў.

Крызіс урада БНР, яго самаліквідацыя

27 снежня 1918 г. Рада і ўрад БНР пераехалі ў Вільню, а затым (у выніку наступлення Чырвонай Арміі і дзейнасці польскіх дабраахвотніцкіх ваенізаваных фарміраванняў) у Гродна. Пад эгідаю ўрада БНР знаходзіліся некаторыя мясцовыя арганізацыі, быў наладжаны выпуск 5 беларускіх газет. Урад БНР у гэты час вёў барацьбу супраць прэтэнзій Польскай дзяржавы на беларускія тэрыторыі, дамагаўся права на ўдзел у Парыжскай мірнай канферэнцыі, паспяхова прайшлі перагаворы з урадам УНР аб дзяржаўнай пазыцы для ўрада А. Луцкевіча.

Беларуская Народная Рэспубліка і стварэнне Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі Беларусі

Незалежна ад палітычных патрэб урада РСФСР думка пра стварэнне савецкай дзяржаўнасці выспявала, хоць з менш карыслівых памкненняў, таксамаў асяроддзі беларускіх камуністаў, тых самых, якія год таму ўдзельнічалі ў I Усебеларускім з’ездзе, аднак тады яшчэ былі праціўнікамі стварэння не толькі незалежнай, але і аўтаномнай Беларускай Савецкай дзяржавы. Гэтая праблема абмяркоўвалася на канферэнцыі Беларускіх секцый РКП(б), што праходзіла 21 – 23 снежня 1918 г. у Маскве.

Страницы