культура

Деятельность Бунда на территории Западной Беларуси в 1921–1939 гг.

Изучение истории национальных меньшинств Беларуси является одной из актуальных задач, стоящих перед современной белорусской исторической наукой. Еврейское население четырёх западнобелорусских воеводств польского государства составляло около 9% от общего числа жителей, уступая по численности лишь белорусам, полякам и украинцам.

Асаблівасці развіцця беларускай рэжысёрскай школы драматычнага тэатра ў другой палове ХХ – першым дзесяцігоддзі ХХІ ст.

Драматычны тэатр Беларусі і яго мастацкая школа (акцёрская і рэжысёрская) на працягу ХХ ст. прайшлі адметны, – з разнастайнымі своеасаблівымі жанрамі, формамі, стылявымі напрамкамі, – шлях творчага развіцця. Асабліва значнай з’явай нацыянальнага тэатральнага мастацтва другой паловы ХХ ст. стала адкрыццё ў Беларускім дзяржаўным тэатральна-мастацкім інстытуце кафедры рэжысуры, якая стала падмуркам узнікнення і развіцця нацыянальнай рэжысёрскай школы.

Страницы