ГрГУ

Летапіс падзей гістарычнага факультэта ГрДУ імя Янкі Купалы

У артыкуле пералічаны важныя даты ў станаўленні гістарычнага (на момант заснавання) факультэта з 1954 па 2009 гады

Мартен Майя Владимировна

Я поступила на историко-педагогический факультет в 1970 году. Тогда факультет выпускал специалистов с квалификацией «Учитель истории. Методист пионерской и комсомольской работы». Поступить на историко-педагогический факультет считалось очень престижным. В год моего поступления конкурс был 4 человека на место, а набор – 50 человек. Несколько человек сверх этого зачисляли в качестве кандидатов, учитывая возможность отсева в будущем.

Без адрыву ад вытворчасці

22 лютага 1940 года Савет Народных камісараў прыняў Пастанову № 209 «О мероприятиях по народному образованию в западных областях БССР», якая прадугледжвала адкрыццё настаўніцкага інстытута ў г.Гродна. А першыя заняткі пачаліся 7 сакавіка гэтага ж года. Вялікая Айчынная вайна прыпыніла дзейнасць інстытута. Пасля  вызвалення ў ліпені 1944 года ў Гродна ўжо ў жніўні 1944 года на базе настаўніцкага інстытута быў створаны педагагічны. 1 верасня 1944 года быў назначаны ў інстытуце намеснік дырэктара па завочнаму навучанню.

Гісторык М.В.Жарскі

М.В.Жарскі быў адным з выбітнейшых экспертаў гісторыі Камуністычнай партыі Беларусі і гісторыі Гродзенскай абласной партыйнай арганізацыі. Сведчаннем гэтага з’яўляецца той факт, што яму ў 1986 годзе без абароны доктарскай дысертацыі было прысвоена вучонае званне прафесара па кафедры гісторыі КПСС, што было даволі нячастай з’явай у Савецкім Саюзе. Значны ўклад зроблены ім у даследаванне праблем грамадзянскай гісторыі Беларусі і методыкі выкладання яе ў сярэдняй школе. Ягоная грунтоўная праца «Таблицы по истории Белоруссии.

Гісторык І.І.Коўкель

Шлях І.Портрет И.И.Ковкеля в галерее профессоров ГрГУ им.Я.КупалыІ.Коўкеля да прафесарскага звання быў доўгім і дастаткова складаным. Аднак гэта не паўплывала на маштаб і плённасць яго навуковай і педагагічнай дзейнасці. Калегі прафесара І.І.Коўкеля адзінадушна адзначаюць, што ён сам сябе стварыў як чалавека, навукоўца, універсітэцкага выкладчыка.

Монументальная скульптура Беларуси рубежа ХХ–ХХІ столетий

З пачатку 1990-х г. у мастацкай прасторы Беларусі відавочны рост цікавасці да праблем марфалогіі формаўтварэння, што абумоўлена імкненнем пераадолець кансерватызм айчыннай школы манументальнай скульптуры. Вынікам узаемадзеяння сусветнага і айчыннага вопыту з’яўляецца зварот да класікі авангарду, праяўленне ідэй мадэрнізму, стварэнне твораў у традыцыях канцэптуалізму. Творчасць беларускіх мастакоў дэманструе выхад па-за традыцыйныя формы манументальнай скульптуры. Доказам таму з’яўляецца шэраг твораў, рэалізаваных на тэррыторыі як блізкага так і далёкага замежжа.

Восточнославянская цивилизация как субъект современных глобальных социальных трансформаций

В результате наступления эпохи глобализации, стирающей национальные и цивилизационные границы, возникло представление о завершении локально-цивилизционного этапа развития человечества. Однако иллюзия «мира без границ» продержалась недолго. Сегодня уже очевидно, что процессы глобализации не привели к формированию единого культурно-цивилизационного и социально-политического пространства, не стали основой преодоления противоречий, существующих между регионами планеты и внутри отдельных государств.

Мараш, Яков Наумович

Яков Наумович Мараш(7.01.1917 – 25.09.1990, Гродно). Доктор исторических наук. Профессор кафедры истории БССР ГрГУ.

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы: краткая история (1940-2013 гг.)

22.02.1940 г. – принятие постановления Совета народных комиссаров БССР№ 209 «О мероприятиях по народному образованию в Западных областях БССР», в п.11 которого говорится:  «Утвердить открытие педагогического института в городе Белостоке и трёх учительских институтов в гг. Пинске, Барановича и Гродно». Директор института – С.Е.Раскин (22.02.1940 – 01.08.1940).

Первый набор (февраль – май 1940 года)  – 109 студентов;

Второй набор (сентябрь 1940 – июнь 1941 года) – 60 студентов (суммарно 169 студентов).