Город

Гродна ў 1795 – 1802 гадах

Пытанне аб сітуацыі на заходнебеларускіх землях у першыя гады пасля апошняга падзелу Рэчы Паспалітай мае вялікае значэнне, пакольку ў гэты час былі зроблены першыя крокі па арганізацыі на гэтай тэрыторыі расійскага кіравання і разам з тым ліквідацыі апошніх элементаў былой дзяржавы – ВКЛ. На гэтым можна паставіць апошнюю кропку ў справе дэканструкцыі ВКЛ, якая працягвалася ўжо каля чатырохсот гадоў.

Шклоўскія ўмацаванні ў сярэдзіне ХVІI ст.

У канцы ХV – пачатку ХVІ ст., калі змаганне за першынство ва ўсходнеславянскім рэгіёне паміж Вялікім княствам Літоўскім і Вялікім княствам Маскоўскім перайшло ў стадыю перманентных войнаў, на ўсходзе Беларусі была праведзена цэлая акцыя па рамонту старых і будаўніцтву новых абарончых збудаванняў. У большасці выпадкаў гэта былі замкі ў дзяржаўных гарадах. У іх ліку можна назваць крэпасці Азярышча, Бабруйск, Барысаў, Браслаў, Віцебск, Гомель, Дрысвяты, Крычаў, Любашаны, Магілёў, Мсціслаў, Мядзел, Орша, Полацк, Прапойск, Радамль, Рэчыца, Чачэрск і інш.

Магдэбургскае права і яго роля ў фарміраванні беларускай дзяржаўнасці

Гісторыя не церпіць мадэрнізацыі. Сучасныя гістарычныя і палітычныя тэрміны амаль не прыгодныя для цэласнага разумення падзей мінулых стагоддзяў. Але выкарыстанне архаізмаў зрабіла б навуковыя працы яшчэ больш акадэмічнымі і менш папулярнымі. Двухсэнсоўнасць, а часцей і мнагазначнасць тэрмінаў таксама негатыўна адбіваецца на працы, бо яны ўводзяць даследчыкаў з гістарычнай прасторы ў іншыя сферы – філасофскую, палітычную, ідэалагічную. Праца па ўдакладненню паняццяў значна спрасціла бы пошук гісторыкаў. Прыкладам такой работы можа стаць размежаванне тэрмінаў “дзяржава” і “дзяржаўнасць”.

Заўвага адносна аднаго з момантаў ваенных падзей 1258 г. на Верхнім Панямонні ў геаграфічным і гістарычным аспектах

К сярэдзіне ХІІІ ст. сярод беларускіх зямель на першае месца выходзіць Наваградская зямля, у склад якой уваходзіў шэраг гарадоў: Наваградак, Слонім, Ваўкавыск, Гарадзея, Здзітаў і інш. Наваградак на пэўны час вырваўся з-пад палітычнага прыцягнення Валыні і пісьмовыя крыніцы зафіксавалі шэраг падзей, якія адкрылі цікавейшыя старонкі з гісторыі гэтага рэгіёна.

 

Промышленность Сморгонщины (2001 - 2006 гг.)

В связи с распадом СССР в сложном положении оказались промышленные предприятия средних и малых городов, так как разрыв экономических связей с бывшими союзными республиками привел к росту цен на энергоносители и сокращению объемов производства, что в свою очередь влекло за собой сокращение рабочих мест и ухудшение финансового положения предприятий. Больше всего трудностей испытали на себе предприятия общесоюзного значения, в частности, завод оптического станкостроения, продукция которого была ориентирована на оборонный комплекс СССР.

Социально-экономические аспекты белорусско-польского сотрудничества на современном этапе

Развитие двусторонних отношений зависит от многих факторов и определяется как особенностями внутрисоставляющих каждого из государств, так и уровнем их адаптации и участия в процессах мирового масштаба. Сегодня каждое из явлений в политике, экономике и даже культуре в рамках одного государства является отражением как специфики внутренней ситуации, так и влияния внешних факторов на происходящие события. Не исключением из данного утверждения предстаёт региональная политика, которая является неотъемлемой частью сотрудничества между государствами.

Гарады Беларусі і дух прадпрымальніцтва: гісторыя і сучаснасць

На думку вялікага эканаміста і палітолага Ё.Шумпетэра, за ўсе самыя значныя дасягненні сучаснай цывілізацыі чалавецтва павінна выказаць падзяку менавіта прадпрымальнікам як асобай катэгорыі людзей, выканаўцаў прадпрымальніцкай функцыі ў грамадстве [6].

Роль городов в реализации социальных стандартов для населения Республики Беларусь

В программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006 – 2010 годы отмечается, что главной целью социально-экономического развития на предстоящее пятилетие является: «Дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе повышения конкурентоспособности экономики, создания государства, удобного для людей» [3, с. 23].

Роля гарадоў у развіцці прамысловасці Заходняга рэгіёна Беларусі (1944 – 1965 гг.)

Гарады адыгралі надзвычай важную ролю ў эканоміцы Заходняй Беларусі ў акрэслены адрэзак часу, які прыпадае на завяршаючы этап Вялікай Айчыннай вайны і два пасляваенныя дзесяцігоддзі, увабраўшыя ў сябе аднаўленне і далейшае развіццё ўсёй народнай гаспадаркі, вядучае месца ў якой усё больш пачынае займаць прамысловасць.

Послевоенный белорусский город и социально-транспортные вопросы

В жизни любого города, в деле решения его социально-экономических проблем всегда играет важную роль транспорт. Особенно его значение возросло в послевоенный период, когда расширялись границы белорусских городов, выросло количество предприятий на его территориях, строилось много жилых домов, появились новые улицы и кварталы.

Страницы