Город

Баўленне вольнага часу гарадскіх жыхароў (XIX – пачатак XX ст.)

Рэканструкцыя і вывучэнне баўлення вольнага часу даюць магчымасць прасачыць, як у канкрэтных умовах горада фарміравалася і развівалася пабытовая сфера ладу жыцця беларускага народа, глыбей і паўней ахарактарызаваць культуру сацыяльных груп, свет чалавечых пачуццяў, умовы і абставіны іх штодзённага і святочнага жыцця. Усе сацыяльныя групы, у тым ліку розныя слаі гарадскіх жыхароў, маюць свае сацыяльныя і культурныя адметнасці, свае традыцыі выкарыстання вольнага часу.

Урбаністычны аспект культуры баваў прывілеявага саслоўя Беларусі ў першай палове ХІХ стагоддзя

Шляхта, прывілеяванае саслоўе Беларусі, з’яўлялася пераважна вясковым станам. Яе пранікненне ў культурную прастору горада выяўлялася найперш у сферы баваў і адпачынку. Можна вылучыць пэўныя локусы, дзе найбольш адчувалася гэтая прысутнасць у першай палове ХІХ стагоддзя.

Развіцце музейнай справы ў Гродне ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст.

Паняцце “музей” было ўпершыню скарыстана ў дачыненні да збораў, якія ўзніклі пры вучэбных установах Беларусі яшчэ ў другой палове ХVIIІ ст.

Развитие женского гимназического образования в уездных городах Гродненской губернии в начале ХХ в. (на примере Слонимской женской гимназии)

Вопрос развития среднего женского образования на территории Беларуси был широко обсуждаем в ходе общественно-педагогического движения конца XIX – начала ХХ вв. То количество женских гимназий, которое существовало в Беларуси (на 1 января 1897 г. их насчитывалось 6 – Гродненская, Минская, Витебская, Могилевская Мариинские, Гомельская и Могилевская правительственные) [1, с. 380], не могло удовлетворить растущую потребность в образовании женщин. Гимназии были переполнены, и примерно половина желающих оставалась вне их.

Культурная жизнь г.Гродно (1900 – 1914 гг.)

Начало ХХ в. было важным этапом в процессе формирования белорусской нации, ее культуры. Революция 1905 – 1907 гг., борьба рабочего класса и крестьянства, усиление национально-освободительного движения, общий политический подъем создали благоприятные условия для развития культуры.

Культурнае жыццё Брэста-Літоўскага ў першай палове ХІХ ст.

Культурнае жыццё Брэста ў першай палове ХІХ ст. развівалася пад уплывам разнастайных фактараў. Бадай, найбольш важным з іх можна лічыць геаграфічнае становішча горада. Знаходжанне ля мяжы з Царствам Польскім, а таксама блізкасць расійска-аўстрыйскай мяжы абумовілі стварэнне тут крэпасці, дзеля чаго  амаль цалкам быў знішчаны старажытны горад. Памежнае становішча рабіла яго сваеасаблівай брамай у Расійскую імперыю. Праз берасцейскую мытню ехалі на захад і з захада многія вядомыя асобы.

Навучальныя ўстановы ў пасядзеннным жыцці гарадоў Заходняй і Цэнтральнай Беларусі ў апошняй трэці XVIII ст.

Забарона ў 1773 г. Ватыканам дзейнасці езуіцкага ордэну паклала пачатак складванню свецкай сістэмы адукацыі сучаснага тыпу на беларускіх землях. Заснаваная ў Рэчы Паспалітай з гэтай нагоды Адукацыйная камісія ўсяго за 10 гадоў здолела стварыць дакладную сістэму акруговых і падакруговых вучылішч, да якіх таксама далучаліся рэарганізаваныя піярскія і базыльянскія школы.

Некаторыя асаблівасці сацыяльна-культурнага развіцця Берасця ў перыяд ВКЛ (XIV – XVI вв.)

У 1319 г. адбылося далучэнне Берасцейскай зямлі да ВКЛ пры князю Гедыміне, які атрымаў уладу ў 1315 г. У 1366 г., паводле дагавору паміж літоўскімі князямі Кейстутам, Еўнутам і Любартам і польскім каралём Казімірам, адбыўся падзел зямель, паводле якога Львоўская зямля адышла да Польшчы, а Уладзімірская, Луцкая, Бельская, Холмская і Берасцейская ўвайшлі ў склад ВКЛ.

Влияние Византии на культурное развитие и образ жизни горожан ВКЛ (XIV – XVI вв.)

Византийское культурное наследие чрезвычайно обширно и многообразно. Достаточно сказать, что его в мировой исторической науке и культурологии изучает специальная научная дисциплина – византиноведение. Особых успехов добилось советское (российское) и немецкое византиноведение. Византия на Востоке, Римская католическая церковь на Западе стали восприемницами и единственными законными наследниками классической греческой и римской культуры, ставшей основанием всей европейской цивилизации.

Падзеі ў Берасці 6-10 кастрычніка 1596 года

У гісторыю Еўропы беларускі горад Брэст увайшоў  дзвюма найбуйнейшымі падзеямі: Берасцейскай царкоўнай уніяй 1596 г. і Брэсцкім мірам 3 сакавіка 1918 г.

Страницы