археология

К вопросу о характерных чертах языческого культа древней мордвы

 

Кемаев Евгений Николаевич Научно-исследовательский институт гуманитарных наук

при Правительстве Республики Мордовия

г. Саранск

Evgeny Nikolayevich Kemaev

Government Research Institute

for the Humanities Republic of Mordovia

Saransk

 

Орнаментация среднеазиатской штампованной керамики на территории Селитренного городища (по материалам 2017–2018 г. исследования)

 

Загайнова Альбина Юрьевна

Марийский государственный университет Йошкар-Ола

 

 

Albina Yuryevna Zagainova

Mari State University

Yoshkar-Ola

ORNAMENTATION OF CENTRAL ASIAN STAMPED CERAMICS ON THE TERRITORY OF THE SELITRENNY

FORTIFIED SETTLEMENT (ON THE EXAMPLE OF 2017–2018 RESEARCH)

Формирование и развитие системы общественного питания в Беларуси в XVI – начале ХХ вв.

Внимательное отношение к археологическому наследию является показа-телем цивилизационного развития государства и интеллектуальной зрелости общества. Археологическое наследие отражает древнейшую историю нашего народа, позволяет изучать процессы этногенеза, истоки белорусской государ-ственности, развитие культуры народа, его принадлежность к определенной географической и духовной общности в прошлом.

Археалогія гарадоў і замкаў Беларускага Панемання

 

Пытанні гістарыч-най тапаграфіі, праблемы аховы і вывучэння культурнага слою разглядаюцца на прыкладзе гарадоў Гродна, Навагрудка, Слоніма, Ваўкавыска, Ліды, Ашмянаў, гарадско-га пасёлка Мір, вёсак (былыя мястэчкі) Гальшаны і Любча. 3 мноства мястэчак (у сярэдзіне 17 ст. на Панямонні было 158 гарадскіх паселішчаў) увага засяроджваецца на двух — Гальшанах і Любчы. Абраныя яны таму, што ўяўляюць сабой дастаткова тыповыя прыклады мястэчак і, акрамя таго, тут праводзіліся археалагічныя раскопкі.

Развіццё планіроўкі познесярэднявечных гарадскіх паселішчаў Беларускага Панямоння

 Гарадскія паселішчы Беларускага Панямоння ўзніклі і развіваліся ў складаных тапаграфічных умовах. Даследчыкі адзначаюць тэндэнцыю да размяшчэння іх на рачных тэрасах, паміж сухімі і вільготнымі ўчасткамі. Акрамя таго, гарады і мястэчкі знаходзяцца на краях рачных далін, берагах азёраў. Значна радзей сустракаюцца пасяленні на вяршынях узвышшаў, што звязана з усклад-неным доступам да вады.