Мемуарные источники и их анализ (по данным мемуаров высшего сословия конца XVIII – XIX вв.)

Мемуары – бесценный источник для характеристики как отдельного исторического лица, так и целой эпохи, её конкретных явлений и событий. Именно воспоминания современников, непосредственных очевидцев тех или иных событий являются одним из главных источников, к которым обращаются историки, приступая к исследованию интересующей их тематики.

Формы вітання і развітання на тэрыторыі Беларуска-польскага памежжа:лінгвакультуралагічны аспект

Зносіны чалавека — важны і складаны працэс, які вывучаецца рознымі навукоўцамі ўжо не адно стагоддзе. Аднак не ўсе аспекты названай праблемы даследаваны, а некаторыя, хоць і вывучаліся, усё роўна застаюцца спрэчнымі і не атрымалі адназначнага тлумачэння. Такое становішча ў пэўнай ступені назіраецца і з праблемай маўленчага этыкету як раздзела камунікацыйнай лінгвістыкі.

Вясельны абрад

Брама  – вясельны абрад, што адбываецца падчас сустрэчы маладых ад шлюбу альбо на этапе выкупу нявесты дружынай жаніха і благаславення да шлюбу

Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Валовічы-2: гісторыя, генеалогія і культура (XV–XX стст.)»

Канферэнцыя адбудзецца 24–25 красавіка 2015 г. у Гродзенскай абласной навуковай бібліятэцыімя Я. Карскага (вул. Замкавая, 20, Новы замак, канферэнц-зала).

Православные монастыри на территории Беларуси: правовой статус и социально-культурная деятельность (1839–1917 гг.)

 

 
Актуальность темы исследования определяется заметно возросшей ролью православной  церкви в современном белорусском государстве и обществе.

Традиция почитания Евфросинии Полоцкой: генезис, развитие, современность

Шанаванне святых было замацавана ў хрысціянстве з самых старажыт- ных часоў. Першапачаткова рэлігійны культ распаўсюджваўся на апосталаў і пакутнікаў, а таксама на старазапаветных святых – праайцоў і прарокаў. Так- сама ў старажытны перыяд складваецца шанаванне прадстаяцеляў мясцовых цэркваў – спачатку ў межах асобнай царквы, дзе праходзіла іх служэнне, а пасля ў рамках агульнацаркоўнага культу. Гістарычнае развіццё прыводзіць да з’яўлення іншых катэгорый святых, шанаванне якіх уваходзіць у агульны культ.

Адам Міцкевіч і Антоні Лянгэ: некалькі паралеляў

Постаць Адама Міцкевіча заўсёды прыцягвала ўвагу калег-літаратараў. Гэта адбывалася і адбываецца перш за ўсё таму, што ягоны паэтычны талент ніколі не мясціўся ў разнастайныя рамкі, якія ўвесь час прыдумваюцца літаратуразнаўцамі, філосафамі, культуролагамі, гісторыкамі і іншымі шматлікімі тэарэтыкамі. Разбіваючы барыкады ўмоўнасцяў і стэрэатыпаў, спадчына А. Міцкевіча ўжо амаль два стагоддзі ўплывае на творчую свядомасць мастакоў па ўсім свеце. Па гэтай прычыне ў А. Міцкевіча многа спадкаемцаў сярод беларускіх літаратараў і мала сярод польскіх. Сярод апошніх – постаць Антонія Лянгэ, паэта, празаіка, драматурга, перакладчыка і літаратурнага крытыка.

Вялікдзень

Вялікдзень (Пасха) - веснавое свята старажытных славян ў гонар сонца, абуджэння прыроды і надыходу “вялікіх дзён” палявых работ. З усталяваннем хрысціянства злілося з найвялікшым хрысціянскім святам – Светлым Хрыстовым Уваскрасеннем (Пасхай).

Местные органы государственной власти и управления в Беларуси (1861–1914 гг.): структура, функции, кадры

Современный процесс национально-государственного строительства независимой Республики Беларусь актуализирует научную разработку ряда проблем истории белорусского народа с учетом новых методологических подходов. Сегодня политическая система Беларуси находится в постоянном поиске наиболее рациональной и эффективной формы организации органов государственной власти и управления.

Страницы