Беларуская славістыка ў агульнаславянскім і сусветным кантэксце (да XV Міжнароднага з’езда славістаў)

Сучасная славістыка (славяназнаўства) аб’ядноўвае цэлы комплекс гуманітарных навук, якія вывучаюць мовы, матэрыяльную i духоўную культуру, паходжанне (генезіс), гісторыю, фальклор i літаратуру старажытных i сучасных славян. Як самастойны навуковы напрамак славістыка ўзнікла ў канцы XVIII – пачатку XIX стст. на базе параўнальна-гістарычнага мовазнаўства (кампаратывістыкі). Пазней да яе далучыліся літаратуразнаўства, этнаграфія, мастацтвазнаўства, а таксама агульная гісторыя і гісторыя рэлігіі ў славян.

К вопросу о семантических отношениях в системе экономической терминологии (на материале русского и белорусского языков)

Одним из теоретических положений современной лингвистики является суждение о том, что общие закономерности развития и функционирования языка распространяются и на терминосистемы. Трактовка термина как лексического элемента современного литературного языка в его определенной фукнции (см. работы В.П. Даниленко, В.Н. Прохоровой, В.М. Лейчика и др.) позволяет утверждать, что в терминологии наличествуют все связи и отношения, которые свойственны общей лексике.

Асаблівасці нацыянальна-культурнай канцэптуалізацыі ў працэсе адлюстравання пазамоўнай рэчаіснасці (на матэрыяле паэзіі Пімена Панчанкі)

Нацыянальна-моўная карціна свету адлюстроўвае свядомасць канкрэтнага грамадства, звязанага этнічнай роднасцю, звычаямі, спосабам і ладам жыцця. Даследаванне нацыянальна-моўнай карціны свету дазваляе выявіць канцэптуальную сістэму гэтага грамадства.

Вобраз хаты ў творчасці Францішка Багушэвіча і Мар’і Канапніцкай

На працягу ўсяго XIX стагоддзя сацыяльна-палітычныя ўмовы былі неспрыяльнымі для развіцця беларускай і ў значнай ступені польскай літаратуры. І ўсё ж новая мастацкая традыцыя ў беларускім прыгожым пісьменстве запачаткавалася, пашырылася, чэрпаючы ідэі і вобразы найперш з народнага жыцця, удасканальваючы мастацкія прыёмы і моўныя сродкі. Гісторыя развіцця культуры і літаратуры прыгнечаных народаў сведчыць аб тым, што іхні ўздым у значнай ступені абумоўлены здольнасцю браць урокі ў сусветнай, еўрапейскай культуры.

Пазнавальны і выхаваўчы характар казкі "Цуда-вуда" Уладзіміра Мазго

Сучасная беларуская дзіцячая літаратура шмат робіць для таго, каб абудзіць ў дзяцей патрыятычныя пачуцці, нацыянальную годнасць, сумленне, неабыякавае стаўленне да ўсяго свайго роднага. І ўжо з самага пачатку, з самых першых усвядомленых крокаў варта гаварыць з імі праўдзіва і шчыра. Сёння, калі вельмі востра адчуваецца дэфіцыт дабрыні і міласэрнасці, увагі, мусіць, асабліва цяжка дзецям, паколькі праз іх сэрцы праходзіць шмат маланак.

Саломапляценне

       На думку даследчыкаў, салома, як матэрыял для пляцення, стала выкарыстоўвацца яшчэ некалькі тысяч год таму ў сувязі з развіццём земляробства. Яна выкарыстоўвалася як для вырабу рэчаў гаспадарча-бытавога прызначэння, так і ў абрадава-рытуальных мэтах. З цягам часу гэтыя функцыі саломы становяцца другаснымі. Акрамя таго багаты асарцімент саламяных вырабаў часам не дазваляў іх аднесці толькі да бытавых ці рытуальных прадметаў.

Выпраўленне маладога

адзін з традыцыйных вясельных абрадаў. Адбываўся ў доме маладога падчас выпраўлення яго да нявесты ў дзень шлюбу

Восстановление системы высшего и среднего специального педагогического образования в западных областях Беларуси в 1944 – 1946 гг.

Великая Отечественная война внесла серьезные изменения в состав педагогических кадров, как во всей Беларуси, так и в ее западной части. В 1944 г. в западных областях работали 8 823 учителя, что было в 2 раза меньше, чем до войны. Из них с высшим образованием насчитывалось 415 чел., незаконченным высшим – 378 чел., средним педагогическим – 3 425, средним общим – 1 361 и незаконченным средним – 3 424 чел [1]. В Гродненской области работало всего 1 709 учителей, лишь из-за отсутствия педагогических кадров не было открыто 99 школ. По состоянию на 1 апреля 1945 г.

История Великой Победы в памяти потомков (по материалам социологического исследования)

Патриотическое воспитание учащихся выступает в качестве одного из важнейших направлений учебно-воспитательного процесса, организуемого в средней школе. Его целью является развитие высокой социальной активности учащихся, гражданской ответственности, духовности, формирование у молодого поколения национального самосознания, правовой и политической культуры, развитие осознанного, ответственного и активного стремления к участию в общественной жизни страны.

Страницы