Поліпарадыгмальнасць як адметнасць сацыядынамікі беларускай духоўнай культуры ХІХ ст.

У апошнія гады ў айчынным культуралагічным дыскурсе актуалізавалася пастаноўка пытанняў,  звязаных з тэарэтыка-метадалагічным асэнсаваннем беларускай духоўнай культуры ў  перыяд фарміравання нацыі. Мастацкая спадчына ХІХ ст., спалучаючы ў сабе філасафічнасць і вобразнасць, выступае дзейсным сродкам артыкуляцыі нацыянальна-культурнай адметнасці.

Современная культурная глобализация: динамика и политические последствия (на примере Исламской Республики Иран)

На сегодняшний день единого подхода к изучению влияния процесса глобализации  на  политику  Ирана  в  ближневосточном  регионе  нет. Остаются  нераскрытыми  механизмы  социокультурного  воздействия  и политических последствий  глобализации на национальные  государства.

Постсоветская этнополитическая трансформация: Беларусь и Украина

Наступивший ХХI  в. унаследовал от ушедшего в историю XX  столетия проблему этнополитических трансформаций. Распад СССР, СФРЮ, построение новых независимых государств, провал политики мультикультурализма в  Европе приводят к необратимым последствиям и обуславливают  необходимость исследования  государственной политики в области межэтнических отношений. Распад СССР, к тому же, послужил и тем значительным  импульсом к пробуждению самосознания и самоопределения, которые в скором времени в отдельных постсоветских государствах приобрели искаженные формы национализма. 

Беларусь в огне 1941 года (к 75-летию начала Великой Отечественной войны)

Результаты археологических исследований на территории Беларуси в 2015 г.

Нарочская операция 1916 г.: история и современность

Международная научная конференция 17-19 марта 2016 г.

Як Вялікдзень адзначалі

На Вялікдзень усё прыбіралі ў хатах. Абавязкова гулялі ў яйкі. Выйграе той, у каго яйка крапчэйшае і не паб’ецца аб другое. Фарбавалі яйкі ў чырвоны колер, пеклі булкі таксама. Яшчэ рабілі горку і качалі яйкі. Выйграваў той, чыё яйка сама далёка закаціцца.

На другі дзень хадзілі валачобнікі. Іх сустракалі, кармілі смачна. Яны павінны былі абавязкова з сабой прынесці яйка.

На Радуніцу хадзілі на могілкі да родных. Убіралі на могілках і размаўлялі з памёршымі. Дзеці хадзілі хрыставаць да хросных.

Алена Іванаўна (1476-1513 гг.): жанчына і палітык

 

Артыкул прысвечаны адной з выдатных жанчын, вядомых на беларускай зямле, вялікай княгіне Літоўскай Алене Іванаўне, жонцы Польскага караля і вялікага князя Літоўскага Аляксандра Казіміравіча. Разам з біяграфіяй, палітычнай, рэлігійнай і гаспадарчай дзейнасцю Алены Іванаўны, аўтар аналізуе гераіню і як жанчыну, зведаўшую цяжкі лёс, інтрыгі і цяжкасці свайго часу, адданую жонку для мужа Аляксандра і пакорную дачку для бацькі Івана ІІІ.

Экономические отношения США и ЕС в начале XXI века

Трансатлантические отношения в целом определяют форму глобальной экономики и служат показателем состояния современного мирового торгово-экономического и политического процесса. В начале ХХІ века друг другу противостояло два похожих по макропоказателям блока: 300 млн. американцев с ВВП 12280 млрд. долл. и 400 млн. западноевропейцев с ВВП 13700 млрд. долл. Тенденции глобализации сближают их.  Отчет о торговле и инвестициях между ЕС и США, подготовленный Еврокомиссией в 2003 году, свидетельствует о высокой степени экономической взаимозависимости и взаимопроникновения.

Страницы