Анализ учебно-методической литературы по курсу "Методология истории" в белорусской историографии

Политика «перестройки», гласности, распад СССР и обретение Беларусью статуса суверенного государства, рыночные преобразования в сфере народного хозяйства оказали заметное и весьма противоречивое влияние на развитие исторической науки и исторического познания в целом в Беларуси.

Техническое и складское обеспечение службы горючего Белорусского военного округа в 1930-х годах

В статье рассматривается формирование и развитие сети баз и складов горюче-смазочных материалов на территории Белорусского военного округа в 1930-х годах. Показана зависимость наращивания объемов потребления топлива от процесса механизации Красной Армии в изучаемом периоде. Проанализировано состояние обеспеченности войск округа автомобильными средствами заправки и транспортирования горючего.

Евангеллі

Евангеллі (ад грэч. Euaddelio добрая вестка) – раннехрысціянскія творы-казанні пра жыццё і вучэнні Ісуса Хрыста. Асноўны сюжэт Евангелій – хаджэнне Ісуса з апосталамі па зямлі Іудзеі і Галілеі і пропаведзь Царства Божага. Узніклі на мяжы 1-2 стст. н.э. і падзяляліся на кананічныя – ад Мацвея, ад Марка, ад Лукі, ад Іаана, прызнаных Царквой як “боганатхнёныя”

Организация питания красноармейцев в 1920-е годы

В статье показано нормирование выдачи продовольствия бойцам Красной Армии в 1920-е годы. Показаны проблемы в организации питания военнослужащих, оказавшие влияние на их политико-моральное состояние.

Заручыны

Апошні перадвясельны абрад, на якім канчатвова замацоўваецца дамова аб шлюбе. У сярэднявеччы быў распаўсюджаны сярод прадстаўнікоў вольных саслоўяў і ўяўляў сабою этап, на якім падпісвалася грамата з узаемнымі абавязкамі а таксама праходзіла злучэнне рук перад святынямі, а таксама абмен пярсцёнкамі. У сялянскім асяроддзі з’яўляецца пазней і часта зліваецца са сватаннем. Праходзіў звычайна ў суботу ці нядзелю ў прысутнасці шырокага кола сваякоў перш за ўсё нявесты.

Гліняная цацка

ЦАЦКА ГЛІНЯНАЯ, старажытны від традыцыйнага народнага мастацтва (промысла), які спадарожнічаў ганчарству ў ганчарных асяродках і якім пераважна займаліся жонкі ганчароў або іх дзеці, не пераросшы на Беларусі ў самастойнае рамяство. Ц.Г. характэрны выразнасць формаў, пластычнасць, лаканізм, кампактнасць, ярка выяўленыя нацыянальныя і рэгіянальныя асаблівасці. На Беларусі Ц.Г., як правіла, не распісвалася ў розныя колеры, а глазуравалася, як і посуд аднатоннай палівай – зялёнай, карычневай, жоўтай.

Песенная культура Гродзеншчыны

Песенная культура Гродзеншчыны - гэта неад’ямная частка традыцыйнай культуры Беларусі са сваімі рэгіянальнымі адметнасцямі і непаўторным каларытам. Як і па ўсёй краіне, традыцыйныя песні Панямоння складаюцца з трох цыклаў, у залежнасці ад іх прызначэнны: каляндарна-земляробчы, сямейна-абрадавы і песні, якія выконваюцца ў любы час – пазаабрадавыя.

Страницы