Падвоеная катастрофа - асноўны сэнсавы нюанс у зборніку навэлаў Зоф'і Налкоўскай "Медальёны" і лірыцы беларускіх паэтаў: Янкі Купалы, Змітрака Бядулі, Максіма Багдановіча

Літаратура, у якой адлюстраваны трагічныя падзеі гісторыі, успрымаецца не толькі як мастацтва, мастацтва слова, а як Слова мастака ў абарону людскасці, права на жыццё, як папярэджанне, як высокі акт гуманізму, скіраваны на суперажыванне, як імкненне, каб трагедыі не паўтараліся. Усё гэта ў поўнай меры можна аднесці да зборніка навэлаў Зоф’і Налкоўскай «Медальёны» і лірыкі 10-х гадоў беларускіх паэтаў Янкі Купалы, Змітрака Бядулі, Максіма Багдановіча.

Нашаніўцы ў трылогіі Якуба Коласа "На ростанях": вобразы і прататыпы

Сярод шматлікіх лірычных  адступленняў у трылогіі Якуба Коласа «На ростанях» заўсёды кідалася ў вочы надзвычай кранальнае, як просьба прабачэння ці даравання, якім пачынаецца ХVІІ раздзел апошняй часткі: «Амаль паўвеку прайшло з таго часу, калі мае «валачобнікі», а з імі і я, хадзілі ў Панямонь з велікоднымі візітамі і павіншаваннямі. Шмат каго з тых людзей, аб якіх расказваецца тут, ужо няма на свеце.

«Я была такой шчаслівай....» Згадка пра маці паэта М.Багдановіча

Марыя Апанасаўна Багдановіч. Вечна юная маці вечна юнага Паэта. Сышла ў вечнасць у 27 гадоў. Лёс, як зазначыла паэтка Данута Бічэль, толькі пераставіў дзве апошнія лічбы ў датах яе жыцця: 1869–1896. Пахавана ў Гародні.

Насупраць белай царквы

Услед за ўлюбёным паэтам

Творчасць Максіма Багдановіча стала праўдзівым узорам паэтычнага майстэрства для многіх наступнікаў. Між іншых беларускіх паэтаў у гэтым плане асабліва вылучаецца постаць Наталлі Арсенневай – нашай знакамітай паэткі, чыё жыццё даследчыкі справядліва называюць пяціэтапнай эміграцыяй. Ніхто з айчынных творцаў не зрабіў гэткага плённага ўплыву на яе лірыку як Максім Багдановіч. Пра гэта сведчыць і экзэмпляр дэбютнага зборніка паэткі «Пад сінім небам», дзе на тытульным лісце яе рукою было напісана: «Шаноўнаму Адаму Ягоравічу, бацьку майго улюбёнага паэты».

На шляхах да хараства: творчасць Гальяша Леўчыка

Гальяшу Леўчыку суджана было пабачыць надрукаванай толькі адну сваю паэтычную кніжку, з дня выхаду якой у 2007 годзе споўнілася 95 гадоў. У Вільні ў друкарні «Зніч» у 1912 годзе быў выдадзены зборнік з традыцыйнай з адбагушэвічаўскіх часоў назвай «Чыжык беларускі».

Беларуская гістарыяграфія дэмаграфічнага развіцця гарадоў Заходняга рэгіёна Беларусі ў першай палове ХІХ ст.

У вядомым вучэбным дапаможніку З.Ю.Капыскага і В.В.Чапко “Историография БССР (эпоха феодализма)”, выдадзеным ў 1986 г., сцвярджаецца, што ў 1920 – 1930 гг. па сацыяльна-эканамічнай гісторыі гарадоў апублікавана 9 артыкулаў. Ні адзін з іх не прысвечаны дэмаграфічнаму развіццю гарадоў Гродзенскай губерні першай паловы ХІХ ст. З прац, апублікаваных у 1950 – 1980 гг. называецца толькі кніга В.В.Чапко “Города Белоруссии в первой половине ХІХ в.” [22, с. 80, 143].

Нападение на Пёрл-Харбор

Историю Второй мировой войны и двадцатого века можно поделить на две части: до Пёрл-Харбора и после Пёрл-Харбора. Когда японцы развёртывали свою атаку, в мире было четыре человека, чьё будущее было брошено на чашу весов-Рузвельт, Гитлер, Сталин и Черчилль. Пока воздушная армада Японии приближается к Пёрл-Харбору, мир балансирует на грани пропасти. Существует миф о том, что Рузвельт знал о неминуемом нападении на Пёрл-Харбор. Почти 70 лет этот факт является частью легенды Пёрл-Харбора, хотя нет ни одного доказательства в его поддержку.

Правительственная Россия и историко-экономическое изучение Беларуси в 30-е - нач. 60-х гг. ХІХ в.

Итогом знакомства правительственной и учёной России с Белоруссией и её прошлым к 30-м гг. ХIХ века явилось осознание необходимости решить две проблемы: 1) собрать максимально полную информацию о Белоруссии; 2) начать контрпропагандистскую работу по переориентации общественного сознания населения  белорусско-литовских губерний в сторону России. Для решения и первой, и второй из них требовалось создать специальные организационные структуры.

Проблема городов в ВКЛ в оценке росийской историографии XIX - нач. XX в.

Проблема социально-экономического и политического развития городов, а тем более белорусского этноса как составляющей части городского населения, на территории современной Беларуси в период вхождения её земель в состав Речи Посполитой и Великого княжества Литовского не была приоритетной темой исследований в русской историографии XIX – нач. XX в. Она рассматривалась как часть общей проблемы истории Западной России.

Предпосылки возникновения Октябрьской революции 1917 года в России

Экономическое развитие России в 1905-1909гг находилось в состоянии застоя, ухудшалась финансовая система.
С 1905г. основным направлением развития страны остается сельское хозяйство, поэтому от развития сельского хозяйства зависело экономическое состояние государства. Три четверти населения занимаются сельскохозяйственным производством. В этот период происходит расслоение крестьянства на зажиточных крестьян и крестьян-бедняков. Назрела необходимость проведения аграрной реформы. Основными задачами которой являлись:
разрушение общины крестьян

Страницы