Магдэбургскае права і яго роля ў фарміраванні беларускай дзяржаўнасці

Гісторыя не церпіць мадэрнізацыі. Сучасныя гістарычныя і палітычныя тэрміны амаль не прыгодныя для цэласнага разумення падзей мінулых стагоддзяў. Але выкарыстанне архаізмаў зрабіла б навуковыя працы яшчэ больш акадэмічнымі і менш папулярнымі. Двухсэнсоўнасць, а часцей і мнагазначнасць тэрмінаў таксама негатыўна адбіваецца на працы, бо яны ўводзяць даследчыкаў з гістарычнай прасторы ў іншыя сферы – філасофскую, палітычную, ідэалагічную. Праца па ўдакладненню паняццяў значна спрасціла бы пошук гісторыкаў. Прыкладам такой работы можа стаць размежаванне тэрмінаў “дзяржава” і “дзяржаўнасць”.

Гарады Беларусі ў грамадзянскай вайне 1696 – 1702 гг.

Даследаванне грамадзянскай вайны 1696 – 1702 гг. ў ВКЛ, нягледзячы на значныя поспехі ў гэтым накірунку, пакуль што знаходзіцца ў стане, далёкім ад завяршэння. Што тычыцца ролі, якую адыгралі ў гэтам канфлікце беларускія гарады, то можна адзначыць, што гэтае пытанне ніхто спецыяльна не вывучаў. Некаторыя ўзгадкі пра барацьбу за Стары Быхаў прысутнічаюць у працах польскіх гісторыкаў, якія займаліся паўстаннем Палея на Украіне [1], што тлумачыцца ўдзелам палееўскіх казакаў у баявых дзеяннях на ўсходзе Беларусі ў 1701–1702 гг.

Заўвага адносна аднаго з момантаў ваенных падзей 1258 г. на Верхнім Панямонні ў геаграфічным і гістарычным аспектах

К сярэдзіне ХІІІ ст. сярод беларускіх зямель на першае месца выходзіць Наваградская зямля, у склад якой уваходзіў шэраг гарадоў: Наваградак, Слонім, Ваўкавыск, Гарадзея, Здзітаў і інш. Наваградак на пэўны час вырваўся з-пад палітычнага прыцягнення Валыні і пісьмовыя крыніцы зафіксавалі шэраг падзей, якія адкрылі цікавейшыя старонкі з гісторыі гэтага рэгіёна.

 

Мова твораў Янкі Купалы, надрукаваных у "Нашай Ніве"

ХІХ – пачатак  ХХ ст.  –  час інтэнсіўнага развіцця беларускай літаратурнай мовы, выпрацоўкі і замацавання яе графіка-правапісных, фанетычных, марфалагічных і лексічных нормаў. Многія асаблівасці беларускай мовы былі адлюстраваны ў мастацкіх і публіцыстычных тэкстах ХІХ ст., вызначыліся тэндэнцыі да перадачы фанетычных рысаў, пэўных марфалагічных, лексічных адметнасцяў, але агульнапрынятых і абавязковых нормаў выпрацавана не было. Па гэтай прычыне пісьменнікі ХХ ст.

Постаць Янкі Купалы ў кантэксце сучаснай беларускай літаратуры

Спадчына Янкі Купалы заўсёды прыцягвала ўвагу не толькі даследчыкаў вербальнага мастацтва, але і стваральнікаў літаратуры – ягоныя радкі беларускія пісьменнікі бралі і бяруць ў якасці эпіграфаў, яму прысвячаююцца творы, яго постаць рэгулярна ўзнікае ў самых розных тэкстах і кантэкстах. Гэта адбывалася і адбываецца дзякуючы таму, што асоба першага народнага паэта Беларусі даўно не месціцца нават у межах успрымання яго як геніяльнага аўтара. Паэт стаўся своесаблівым сімвалам, які абазначае ўсё беларускае, а яго творчасць – храмам, у які кожнаму адчынены дзверы.

Антонімы-назоўнікі ў паэзіі Янкі Купалы

Янка Купала па праву лічыцца адным з заснавальнікаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Пры напісанні сваіх твораў пясняр старанна адбіраў з народнай гаворкі найбольш яркія, трапныя словы, цэлыя выразы, адшліфоўваў іх у адпаведнасці з літаратурнымі нормамі.

Сярод такіх разнастайных мастацка-выяўленчых сродкаў, як эпітэты, параўнанні, метафары і г. д., Янка Купала выкарыстоўвае для апісання кантрасных з’яў рэчаіснасці антонімы, значнае месца сярод якіх займаюць антонімы-назоўнікі.

Сражение под Прохоровкой

Весной  1943  года после окончания зимне-весенних боев, между городами Орёл и Белгород образовался огромный выступ, направленный на запад. Этот выступ  ранее и неофициально назвали Курской дугой .
5 июля 1943 года – первый день немецкой операции Цитадель, и последняя попытка поменять  ход направления  войны. Ведь к концу зимы 1942г. дух Немецкой армии был поддавлен, но Гитлер решил это исправить, он хотел уничтожить и захватить более 500тыс. советских  солдат.

Нападение на Перл-Харбор

7 декабря 1941 Япония неожиданно напала на американскую военную базу года. Была разгромлена почти вся боевая техника, погибло огромное количество людей. Последствия этого нападения стало сильным ударом по международному имиджу США. Это была настоящая провокация.

Восстание 1863-1864 гг. в Беларуси

Восстание 1863-1864 гг. в Беларуси:

Причины: нерешённость национального вопроса, неудовлетворённость крестьян проведением крестьянской реформы.

Список участников и их цели:

 

«Белые»

Кревская уния

14 августа 1385 года было заключено соглашение между Польшей и Великим Княжеством Литовским, которое было выгодно обеим сторонам.
В результате тяжелого политического положения Польша нуждалась в сильной власти. Смерть короля Людвига, не оставившего наследников, стала серьезной угрозой для Польши. Его дочь Ядвига была помолвлена с немецким принцем, их брак означал катастрофу для Польши, так как значительная ее часть уже была под властью Германии.  Руководители политики стали искать для Ядвиги мужа, способного помочь отражать экспансию Тевтонского ордена.

Страницы