Культурная жизнь г.Гродно (1900 – 1914 гг.)

Начало ХХ в. было важным этапом в процессе формирования белорусской нации, ее культуры. Революция 1905 – 1907 гг., борьба рабочего класса и крестьянства, усиление национально-освободительного движения, общий политический подъем создали благоприятные условия для развития культуры.

Культурнае жыццё Брэста-Літоўскага ў першай палове ХІХ ст.

Культурнае жыццё Брэста ў першай палове ХІХ ст. развівалася пад уплывам разнастайных фактараў. Бадай, найбольш важным з іх можна лічыць геаграфічнае становішча горада. Знаходжанне ля мяжы з Царствам Польскім, а таксама блізкасць расійска-аўстрыйскай мяжы абумовілі стварэнне тут крэпасці, дзеля чаго  амаль цалкам быў знішчаны старажытны горад. Памежнае становішча рабіла яго сваеасаблівай брамай у Расійскую імперыю. Праз берасцейскую мытню ехалі на захад і з захада многія вядомыя асобы.

Навучальныя ўстановы ў пасядзеннным жыцці гарадоў Заходняй і Цэнтральнай Беларусі ў апошняй трэці XVIII ст.

Забарона ў 1773 г. Ватыканам дзейнасці езуіцкага ордэну паклала пачатак складванню свецкай сістэмы адукацыі сучаснага тыпу на беларускіх землях. Заснаваная ў Рэчы Паспалітай з гэтай нагоды Адукацыйная камісія ўсяго за 10 гадоў здолела стварыць дакладную сістэму акруговых і падакруговых вучылішч, да якіх таксама далучаліся рэарганізаваныя піярскія і базыльянскія школы.

Некаторыя асаблівасці сацыяльна-культурнага развіцця Берасця ў перыяд ВКЛ (XIV – XVI вв.)

У 1319 г. адбылося далучэнне Берасцейскай зямлі да ВКЛ пры князю Гедыміне, які атрымаў уладу ў 1315 г. У 1366 г., паводле дагавору паміж літоўскімі князямі Кейстутам, Еўнутам і Любартам і польскім каралём Казімірам, адбыўся падзел зямель, паводле якога Львоўская зямля адышла да Польшчы, а Уладзімірская, Луцкая, Бельская, Холмская і Берасцейская ўвайшлі ў склад ВКЛ.

Влияние Византии на культурное развитие и образ жизни горожан ВКЛ (XIV – XVI вв.)

Византийское культурное наследие чрезвычайно обширно и многообразно. Достаточно сказать, что его в мировой исторической науке и культурологии изучает специальная научная дисциплина – византиноведение. Особых успехов добилось советское (российское) и немецкое византиноведение. Византия на Востоке, Римская католическая церковь на Западе стали восприемницами и единственными законными наследниками классической греческой и римской культуры, ставшей основанием всей европейской цивилизации.

Падзеі ў Берасці 6-10 кастрычніка 1596 года

У гісторыю Еўропы беларускі горад Брэст увайшоў  дзвюма найбуйнейшымі падзеямі: Берасцейскай царкоўнай уніяй 1596 г. і Брэсцкім мірам 3 сакавіка 1918 г.

История происхождения денег

Уже с давних времен основным двигателем прогресса и социума являются деньги. Каждый человек знает, что это такое. В настоящее время люди предпочитают деньгам оплату пластиковыми карточками. Так же через интернет сегодня можно оплатить счета и быстро получить банковские услуги. Но как впервые появились деньги?

1.    Товарообмен.

Навагрудак - царкоўная сталіца Вялікага княства Літоўскага

У палітычным жыцці Вялікага княства Літоўскага і Усходняй Еўропы ХІІІ ст. і іх царкоўна-рэлігійным жыцці ХІV – ХV стст. Наваградку належала вялікая, а нярэдка і вызначальная роля. Валянцін Пікуль, рускі гісторык і раманіст, пісаў пра сярэднявечную Беларусь: “Калі б беларусы змаглі прыўзняць гістарычную заслону мінулага, то … свае гістарычныя цэнтры Полацк і Наваградак яны паставілі б паводле гістарычнага рэйтынгу і ўплыву ў Еўропе на першае месца ў ХІ – ХІІ – ХV стагоддзях” [1, с. 7].

Манхэттенский проект

Все началось в 1939 году, когда физик Лео Силард, эмигрировавший в США из Венгрии, на основе открытия процесса деления ядер, понял о возможности проведения цепной ядерное реакции с выделение огромной энергии , которая может быть использована для оружия, невиданной силы. Он решил высказать правительству свои опасения. Что бы придать силу своему письму он обратился к Альберту Эйнштейну. В письме высказывались опасения по поводу того, что Германия возможно уже начала исследования в этой области.

Открытие Америки Христофором Колумбом

 Мореплаватель Христофор Колумб(1451 – 1506) был убежден, в отличие от большинства его современников, что Земля – шар. Поэтому короткий путь в богатую Индию надо искать на западе, куда никто никогда не плавал. Но ему не верили. Все думали о пути на восток, вокруг Африки. Пять раз в разных странах экспедицию Колумба отвергали. Наконец королева Испании Изабелла Кастильская помогла снарядить экспедицию. Мореплавателю присвоили титул «дона» и обещали вознаграждение, если проект будет проведен удачно.

Страницы