Фальклорны матыў бяседы-вяселля ў драматычных творах Янкі Купалы

Фальклорны матыў бяседы-вяселля ў творах Янкі Купалы набывае новае, нацыянальна-адраджэнскае гучанне, бо, як слушна адзначае купалазнаўца Пятро Васючэнка,  «у мастакоў, апантаных нацыянальнай ідэяй, вобраз нявесты звязваўся з вобразам свае Радзімы, вяселле – незалежнасцю й рэалізацыяй гістарычнага лёсу нацыі»82.

  Літаральна ва ўсіх драматычных творах Янкі Купалы прысутнічае матыў вяселля, яго чаканне, залёты, але само вяселле ці адкладваецца на няпэўны час, ці немагчымае з прычынаў трагічных.

Матыў балю, бяседы-вяселля ў фальклорна-рамантычных паэмах Янкі Купалы

Многія важныя моманты матыву балю, бяседы-вяселля знаходзяць адлюстраванне і ў фальклорна-рамантычных паэмах Янкі Купалы.

Першая па часе напісання паэма «Курган» (1910) фонам для асноўнага сюжэту якраз і мае гучную бяседу-вяселле ў палацы магутнага князя, жорсткага валадара вялікіх абшараў, вобраз  якога сімвалізуе пякельнае зло:

Раз бяседа вялікая ў князя была:

     На пасад дачку княжну садзілі;

За сталом він заморскіх крыніца цякла,

Матыў бяседы-вяселля ў ранніх паэмах Янкі Купалы

У творчасці Янкі Купалы матыў бяседы-вяселля прагучаў надзвычай выразна, шматгранна, шматзначна, бо аўтарам не толькі адлюстраваны ўвесь старадаўні абрад вяселля, усе традыцыйныя індэксы матыву, але ўсё гэта метафарызаванае, перанесенае са сферы чалавечага існавання ў сферу быцця нацыі. Многія важныя моманты матыву знаходзяць адлюстраванне ў паэмах Купалы, якія традыцыйна прынята называць раннімі, улічваючы не толькі час напісання, але і пэўныя недахопы, што характэрныя гэтым творам.

Матыў балю, бяседы, ігрышча ў творчасці Алаізы Пашкевіч

Матыў балю, бяседы, ігрышча ў творчасці Алаізы Пашкевіч

 

Матыў роднай хаты

Хата ў традыцыйнай свядомасці беларусаў – правобраз універсальных уяўленняў аб матэрыяльнай і духоўнай прасторы жыцця, якая адмяжоўвае чалавека ад знешніх, чужых сіл, атульвае яго спакоем і душэўным цяплом і ўвогуле стварае камфортныя ўмовы існавання. Хата заўсёды будавалася і заставалася як свая ўласнасць і ўспрымалася як часціна свайго роду, бо звязвалася з уласнай сям’ёй, з пакаленнямі продкаў. У роднай хаце чалавек прыходзіў на свет, тут жа ён і адыходзіў у свет іншага вымярэння.

Біблейскія матывы паэзіі Наталлі Арсенневай

Далучанасць да высокіх хрысціянскіх ідэалаў, узнёслае ўслаўленне святыняў, прасветлены малітоўны настрой – гэта характэрная асаблівасць паэзіі Наталлі Арсенневай, знакамітай беларускай паэткі ХХ стагоддзя, аўтаркі духоўнага гімна-малітвы «Магутны Божа».

Антычныя матывы ў паэзіі Максіма Багдановіча

Імя Максіма Багдановіча ўваходзіць у нашу свядомасць з дзяцінства і застаецца ў ёй сімвалам гарачай любові да роднага краю і веры ў творчыя сілы беларускага народа. Літаратурная спадчына М. Багдановіча з’яўляецца унікальнай з’явай у гісторыі беларускага мастацкага слова. Пра творчасць Максіма Багдановіча напісана многа цікавых і змястоўных прац. І ўсеж шэраг пытанняў, якія датычацца «загадкі Багдановіча», патрабуюць больш глыбокага асэнсавання. Важным сярод іх па-ранейшаму застаецца пытанне аб уплыве на яго творчасць антычнай культуры і літаратуры.

120 гвардейский сапёрный батальон в боях за Берлин

В статье дается анализ действий 120 исб в боях за Берлин в период с 10 апреля по  9 мая 1945 года.

Военно-политические итоги Великой Отечественной Войны. Итоги и уроки.

В статье на основе сравнения боевых действий советских и союзнических войск анализируются масштабы напряженности на фронтах Второй мировой войны, попытка определить важнейшие факторы в победе над фашизмом и определить значения итогов Великой Отечественной войны.

Инженерные войска в операции «Багратион»

В статье раскрывается проводится анализ применения инженерных войск в ходе операции «Багратион». Раскрывается штатный состав инженерных войск и его влияние на выполнение инженерных задач.

Страницы