Алена Іванаўна (1476-1513 гг.): жанчына і палітык

 

Артыкул прысвечаны адной з выдатных жанчын, вядомых на беларускай зямле, вялікай княгіне Літоўскай Алене Іванаўне, жонцы Польскага караля і вялікага князя Літоўскага Аляксандра Казіміравіча. Разам з біяграфіяй, палітычнай, рэлігійнай і гаспадарчай дзейнасцю Алены Іванаўны, аўтар аналізуе гераіню і як жанчыну, зведаўшую цяжкі лёс, інтрыгі і цяжкасці свайго часу, адданую жонку для мужа Аляксандра і пакорную дачку для бацькі Івана ІІІ.

Экономические отношения США и ЕС в начале XXI века

Трансатлантические отношения в целом определяют форму глобальной экономики и служат показателем состояния современного мирового торгово-экономического и политического процесса. В начале ХХІ века друг другу противостояло два похожих по макропоказателям блока: 300 млн. американцев с ВВП 12280 млрд. долл. и 400 млн. западноевропейцев с ВВП 13700 млрд. долл. Тенденции глобализации сближают их.  Отчет о торговле и инвестициях между ЕС и США, подготовленный Еврокомиссией в 2003 году, свидетельствует о высокой степени экономической взаимозависимости и взаимопроникновения.

Падзеі Першай Сусветнай вайны на старонках кніг "Памяць" гарадоў і раёнаў Брэсцкай вобласці

Першая сусветная вайна прынесла Беларусі вялікія людскія страты і разбурэнне гаспадаркі. Насельніцтва моцна пакутавала ад шматлікіх рэквізіцый, марадзёрства, прымусовых работ і эвакуацыі, ваенных і дзяржаўных павіннасцей. Беларускія землі больш чым два гады былі падзелены германска-расійскім фронтам. У зоне нямецкай акупацыі апынулася каля трох з паловай мільёнаў чалавек. Больш за 800 тысяч беларусаў і ўраджэнцаў Беларусі былі прызваны ў расійскую армію, што складала да 51% ад колькасці ўсіх дарослых працаздольных мужчын.

Грамніцы

старажытнае язычніцкае свята, прысвечанае, верагодна, Перуну (Грамавіку), пазней злілося з хрысціянскім святам Стрэчання Гасподня па праваслаўных святках (15 лютага) ці Ахвяравання Пана па каталіцкіх (2 лютага)

Бэран Пол

Paul Baran, Пейсах Баран,  26.04.1926  – 27.03.2011, Пало-Альто, Калифорния). Инженер и изобретатель в области информатики, стоял у истоков зарождения Интернета.

История развития уголовного права Белорусской ССР

1. Гістарычна-прававая мадэль утварэння і трансфармацыі крымінальнага права БССР з'яўлялася пэўным элементам дзяржаўнай сістэмы кіравання савецкага перыяду і ў сваім развіцці дыялектычна залежала ад працэсу паэтапнага развіцця Савецкай дзяржавы, яе ідэалогіі і навукі. Крымінальнае заканадаўства, акрамя сваіх традыцыйных функцый, было арыентавана на сацыяльную перабудову на шляху пабудовы сацыялізму і камунізму.

Управление развитием туризма в Ираке на современном этапе

Республика Ирак обладает огромным потенциалом с точки зрения развития туризма и превращения отрасли в одну из базовых составляющих национальной экономики. Стратегические преимущества Ирака определяются наличием в стране более 15 тысяч объектов историко-культурного наследия человечества, а также природными и климатическими ресурсами для развития международного туризма. Туризм в Ираке имеет ряд специфических характеристик, обусловленных ключевой ролью религиозного туризма.

Экспериментальные тенденции в драматургии Австрии второй половины ХХ – начала ХХІ веков (в сравнении с драматургией Беларуси)

Аўстрыя – краіна з надзвычай багатай традыцыяй драматургіі, якую ва ўсе часы жывіў і натхняў творчы эксперымент: наватарства паступова ператваралася ў класіку, якая потым зноў перапрацоўвалася, адмаўлялася ці парадзіравалася, набываючы такім чынам новае жыццё. Безумоўна, любая нацыянальная драматургія самабытная па сваёй сутнасці, і, на першы погляд, эксперыментальныя тэндэнцыі тэатра Аўстрыі і Беларусі развіваліся зусім па-рознаму. Аднак параўнальная характарыстыка твораў аўстрыйскіх і беларускіх драматургаў-наватараў другой паловы ХХ – пачатку ХХІ стст.

Эмиграция населения из Западной Беларуси (1921–1939 гг.)

Эміграцыя насельніцтва з Заходняй Беларусі пачалася амаль адразу пасля яе ўключэння ў склад Польскай дзяржавы паводле Рыжскага мірнага дагавора ад 18 сакавіка 1921 г. Заходнебеларускія землі, якія з’яўляліся аграрным прыдаткам, крыніцай сыравіны і таннай рабочай сілы, вызначаліся слабым узроўнем урбанізацыі, аграрнай перанаселенасцю і беспрацоўем. У адносінах да беларусаў і іншых нацыянальных супольнасцей (акрамя палякаў) праводзілася прыгнятальная нацыянальная і канфесіянальная палітыка.

Страницы