Устная история

Наименование леса в русских и белорусских говорах

Данная статья посвящена анализу и выявлению характерных особенностей семантики наименований леса в русских и белорусских говорах на материалах «Словаря русских народных говоров» и белорусских диалектных словарей. Наименования леса в русских и белорусских говорах классифицируются и сопоставляются в соответствии с признаками, положенными в основу их номинации.

Асаблівасці вясельнай абраднасці Берштаўскага мікрарэгіёну на прыкладзе вёскі Замасцяны Шчучынскага раёну.

У артыкуле разглядаюцца асаблівасці вясельнай абраднасці в. Замасцяны. Артыкул напісаны на падставе літаратуры, вуснай гісторыі і назіранняў аўтара.

Выкарыстанне польскамоўных сродкаў у фразеалогіі гаворак Гродзеншчыны

Гаворкі Гродзеншчыны з даўніх часоў мелі сувязь з іншымі мовамі. Гэта не магло не адбіцца на іх фразеалагічнай сістэме. Асобныя фразеалагізмы ўвабралі ў сябе іншамоўныя элементы, якія маглі з’явіцца непасрэдна праз фразеалагічнае запазычванне ці апасродкавана, пад уздзеяннем лексікі іншай мовы.

Як Вялікдзень адзначалі

На Вялікдзень усё прыбіралі ў хатах. Абавязкова гулялі ў яйкі. Выйграе той, у каго яйка крапчэйшае і не паб’ецца аб другое. Фарбавалі яйкі ў чырвоны колер, пеклі булкі таксама. Яшчэ рабілі горку і качалі яйкі. Выйграваў той, чыё яйка сама далёка закаціцца.

На другі дзень хадзілі валачобнікі. Іх сустракалі, кармілі смачна. Яны павінны былі абавязкова з сабой прынесці яйка.

На Радуніцу хадзілі на могілкі да родных. Убіралі на могілках і размаўлялі з памёршымі. Дзеці хадзілі хрыставаць да хросных.

Уплыў польскай мовы як адзін з фактараў узнікнення і існавання варыянтаў слоў у беларускай мове

Каля 1% слоў сучаснай беларускай літаратурнай мовы можа нарматыўна ўжывацца ў некалькіх (звычайна дзвюх) разнавіднасцях, тоесных у сэнсавых, стылістычных, спалучальных адносінах і ўзаемазамяняльных у любым кантэксце, – варыянтах.

Каляды

У артыкуле прадстаўлены матэрыялы па традыцыйнаму фальклору, народнай і сямейнай абраднасці, а таксама па народнай міфалогіі Брагінскага раёна.

Тем, кому та война не дала быть вместе …

Посвящается памяти Васнецовой Ларисы Дмитриевны и Кравчуку Василию Николаевичу 

Тем, кому та война не дала быть вместе …                  

 

История каждого человека заслуживает внимания. У каждого она особенна и неповторима, но сегодня я хочу рассказать Вам историю моего прадедушки, судьбу которого, как и многих других в то время, разрушило страшное слово-война.

Лінгвагеаграфія гаворак Выганаўскага Палесся

Шматлікія  пытанні  даследавання  зон,  дзе  адбываліся  ўзаемаўплывы лінгвістычных (дыялектных)  і  этнаграфічных  адметнасцей  этнасаў,  якія  іх насялялі,  застаюцца  надзвычай  актуальнымі  і  ў  наш  час.  У  гэтым  плане тэрыторыя  Выганаўскага  Палесся  ўяўляе  сабой  адзін  з  самых  цікавых, асаблівых  рэгіёнаў  Беларусі.  Тут  праходзіць  мяжа  паміж  заходнепалескай  і гродзенска-баранавіцкай  групамі  гаворак.  Акрамя  таго,  многія  даследчыкі праводзяць  паміж  арэаламі  названых  гаворак  старажытную  балта-славянскую этнічную мяжу, якая, верагодна, праходз

Некаторыя аспекты бытавання вайсковых песень заходнеславянскіх народаў ва ўжытку вясковых насельнікаў Беларусі на сучасным этапе (па дадзеных фальклорна-этнаграфічных доследаў да пачатку ХХІ стагоддзя)

Воинские (военные) песни западнославянских народов (поляков и словаков, чехов), а также характерные стихи и изречения военно-патриотического содержания, которые бытуют в обиходе сельских жителей ряда местностей Беларуси – этнических поляков и белорусов-католиков на Гродненщине и Витебщине и чехов некоторых районов Гомельщины являются своеобразной составляющей устно-поэтического творчества деревенских жителей Беларуси.

Мікола

Празнувалі Міколу 19 дзекабра. Праводзілася Мікольшчына – свята свечкі. Гаспадар, які меў абраз Міколы, угашчае гасцей і пераносіць потым абраз у другую хату.

Страницы