Устная история

Русские народные праздники: масленица

Русские народные праздники лежат глубоко в недрах древности, своими корнями переплетаясь с языческими верованиями и мировоззрением всего народа. Но если говорить о театральной культуре древней Руси, то следует сказать о том, что народные гулянья и увеселения были не просто традиционными в представлениях людей, но и театрализованными, массово-культурными занятиями [30, с. 5].

Зімовыя песні

Зімовыя песні

Маладая Верка пшанічку жала,

Ды не вязала. Святы вечар!

Прышлі да яе тры валошачкі,

Усе харошачкі. Святы вечар!

Не сватайце мяне ў гэтым полі,

А сватайце мяне ў таткавым доме.

Святы вечар!

Татка за сталом з мёдам і з віном,

Вознесение

Ушэсце

Ушэсце – ета летні празнік. Усё ўрэмя ён пападае ў чацвер, ета ад Паскі 6 нядзель праходзіць. На еты празнік мы ўсё ўрэмя хадзілі ў госці. Многа ўсяго варылі, елі скаромнае. Празнік еты 2 дні цягнецца.

Запісана ў в. Малейкі Брагінскага р-на

ад Краўчанка Ганны Паўлаўны, 1935 г.н.,

студэнткай Максімчык А.

 

ВОЗНЕСЕНИЕ

Перспективы устной истории в Республике Беларусь

Устная история – одно из сравнительно новых направлений исторических исследований. В эмпирических исследованиях устная история служит в качестве методологии и метода. Как метод она применяется в различных современных новых направлениях (история повседневности, локальная история, гендерная история, социальная история и т.д.).

Фразеалагічна-фанетычныя дыялектызмы ў гаворках Косаўшчыны

В статье впервые исследуются фразеологизмы, извлеченные из “Дыялектнага слоўніка Косаўшчыны” (2011) и “Фразеалагічнага слоўніка Косаўшчыны” (2014) А.Ф. Зайки. Устанавливается состав фразеологизмов одного говора, принадлежащего к гродненско-барановичской группе говоров,  отношение их к фразеологизмам современного белорусского литературного языка. Определяется соотношение общеязыкового и диалектного в фразеологической ситеме говора Косовщины. Выделяются типы фразеологических диалектизмов, проводится сопоставление диалектных фразеологических единиц с их литературными эквивалентами в аспекте фонетических особенностей говора. Показывается влияние региональных особенностей говора на формирование диалектного характера фразеологизмов. Статья имеет научное и практическое значение для разработки вопросов белорусской диалектной фразеологии, может быть использована при составлении фразеологического словаря говоров Гродненщины.

Наименование леса в русских и белорусских говорах

Данная статья посвящена анализу и выявлению характерных особенностей семантики наименований леса в русских и белорусских говорах на материалах «Словаря русских народных говоров» и белорусских диалектных словарей. Наименования леса в русских и белорусских говорах классифицируются и сопоставляются в соответствии с признаками, положенными в основу их номинации.

Асаблівасці вясельнай абраднасці Берштаўскага мікрарэгіёну на прыкладзе вёскі Замасцяны Шчучынскага раёну.

У артыкуле разглядаюцца асаблівасці вясельнай абраднасці в. Замасцяны. Артыкул напісаны на падставе літаратуры, вуснай гісторыі і назіранняў аўтара.

Выкарыстанне польскамоўных сродкаў у фразеалогіі гаворак Гродзеншчыны

Гаворкі Гродзеншчыны з даўніх часоў мелі сувязь з іншымі мовамі. Гэта не магло не адбіцца на іх фразеалагічнай сістэме. Асобныя фразеалагізмы ўвабралі ў сябе іншамоўныя элементы, якія маглі з’явіцца непасрэдна праз фразеалагічнае запазычванне ці апасродкавана, пад уздзеяннем лексікі іншай мовы.

Як Вялікдзень адзначалі

На Вялікдзень усё прыбіралі ў хатах. Абавязкова гулялі ў яйкі. Выйграе той, у каго яйка крапчэйшае і не паб’ецца аб другое. Фарбавалі яйкі ў чырвоны колер, пеклі булкі таксама. Яшчэ рабілі горку і качалі яйкі. Выйграваў той, чыё яйка сама далёка закаціцца.

На другі дзень хадзілі валачобнікі. Іх сустракалі, кармілі смачна. Яны павінны былі абавязкова з сабой прынесці яйка.

На Радуніцу хадзілі на могілкі да родных. Убіралі на могілках і размаўлялі з памёршымі. Дзеці хадзілі хрыставаць да хросных.

Страницы