Главная
Редакционная коллегия
Содержание
 
ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ ИСТОРИКОВ И РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ В БЕЛАРУСИ
Содержание
 
Пленарное заседание

Крэнь І.П. Гістарычны факультэт Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. Да 50-годдзя з дня заснавання і развіцця

Кондрашова С.А. История факультетов в документах ведомственного архива Учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

Касцюк М.П. БССР як форма дзяржаўнасці беларускага народа

Дмитрачков П.Ф. О подготовке педагогических кадров на историческом факультете Могилевского государственного университета им. А. А. КулешоваСекция 1. Подготовка кадров историков в Беларуси в 1991-2004 годах

Г.В.Корзенко, О.В.Сафонова Кадры историков Беларуси: Размышляя над статистикой

Дземідовіч А.В. Падрыхтоўка педагагічных і навуковых кадраў гісторыкаў у БССР (1919–1941 г.) у асвятленні сучаснай беларускай гістарыяграфіі

Киселев Д.Н. Историография, источниковедение и методы исторических исследований: подготовка кадров историков в Беларуси (1991 – 2004 гг.)

Мацюш П. А. Падрыхтоўка кадраў для сістэмы вышэйшай гістарычнай адукацыі і гістарычнай навукі ў Беларусі ў 60-я – пачатку 70-х гг. ХХ ст.

Ягнешко Н.Л. Падрыхтоўка педагагічных і навуковых кадраў гісторыкаў у Рэспубліцы Беларусь у сярэдзіне 1990-х гадоў – пачатку ХХІ ст.: гістарыяграфія і крыніцы

Евдокименко Н. Л. Формирование научно-преподавательского состава высшей школы Беларуси (1921-1932гг.)

Слинко И.А, Слинко Е.В. Историческое образование в свете повышения квалификации учителей истории

Панцевич А.П., Ильина Т. А. Непрерывность подготовки историков: опыт взаимодействия многопрофильного лицея № 1 г. Гродно и исторического факультета ГрГУ имени Янки Купалы

Рамазанов С.П. Новые специальности на исторических факультетах Российской Федерации

Панасюк В.І. Гатоўнасць настаўнікаў гісторыі да ўзаемадзеяння з адораным вучняміСекция 2. Подготовка педагогических и научных кадров историков в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы

Улейчик Н.Л. Исторический факультет Гродненского государственного университета имени Янки Купалы: этапы становления и развития

Ложечник Т.Ю., Нечухрин А.Н. Творческий путь Я.Н.Мараша

Занеўскі С. Я. Н.Мараш: жыццёвы шлях вучонага

Каспер Ю. Выпускнікі факультэта: Міхаіл Касцюк

Семянчук Г.М. Прафесар Міхаіл Аляксандравіч Ткачоў (10.03.1942-31.10.1992): старонкі біяграфіі і навуковай творчасці

Касперович Н. Выпускники исторического факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы в архивах Гродно<

Сарочык В. Выпуск 1977 года

М.В. Васілючак Некаторыя аспекты навуковай дзейнасці на завочным аддзяленні гістарычнага факультэта ГрДУ

Шпакаў А. Навуковыя інтарэсы выкладчыкаў гістарычнага факультэта

Афанасьева Т.Ю. Исторические исследования преподавателей и студентов ГрГУ по материалам ГУ«НИАБ в г. Гродно»

Мокрушич Е.Н. Научные интересы студентов исторического факультета (на материале кафедры истории Беларуси)

Скилондь А.С. Международные связи исторического факультета ГрГУ имени Янки Купалы

Пятраўскас М. Традыцыі гістарычнага факультэта Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы

Мозоль Л.В. Исторический-краеведческий кружок – ровесник факультета

Марозаў С.П. Гістарычная свядомасць і шляхі яе фарміравання

Чарнэль Д. Студэнт гістфака ў святле статыстыкі
Секция 3. Проблемы исторического образования в Республики Беларусь

Белазаровіч В.А. Асноўныя этапы гістарыяграфіі гісторыі Беларусі (да праблемы перыядызацыі)

Семянчук А.А. Актуальныя праблемы вывучэння гісторыі сярэднявечнай Беларусі

Салей С.М. Усходні накірунак знешняй палітыкі і дыпламатыі Вялікага Княства Літоўскага XVI ст. ў найноўшай беларускай гістарыяграфіі

Марозава С.В. Даследаванне гісторыі Вялікага княства Літоўскага на гістарычным факультэце Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы

Сосна У.А. Аб традыцыйных памылках у асвятленні палітычнай гісторыі беларускага сялянства першай паловы ХІХ ст.

Карев Д.В. Генезис и формирование историко-экономического направления в историографии и экономической мысли Беларуси конца ХУШ - ХХ вв. (к постановке проблемы)

Яноўская В. Роля каталіцкага духавенства Беларусі ў паўстанні 1863 – 1864 гг.: гістарыяграфіяграфічны аналіз

Кулевіч І.Р. Даследаванне беларускага нацыянальнага руху ў айчыннай гістарыяграфіі на сучасным этапе

Мелешко Е.И. «Нацдемовская историография» об исторических путях белорусских земель

Егорычев В.Е. На крутых поворотах истории или истина в историческом познании

Бубноў А. Беларускі нацыянальны рух (1925–1953 гг.) у працах беларускіх гісторыкаў ХХІ стагоддзя

Мазько Э. Постсавецкая гістарыяграфія Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі

Колоцей М.Я., Калашникова Н.Б. Проблемы еврейского сопротивления в отечественной историографии

Мінаева Н.М. Грамадскія дабрачынныя арганізацыі ў Рэспубліцы Беларусь у 1991-2001 гг. (гістарыяграфія і крыніцы)

Швед В.В. Палітычнае жыццё Беларусі 1772 – 1863 гадоў вачыма беларускіх гісторыкаў савецкага часу (1917-1991 г.)

Загідулін А. Этнаканфесійная палітыка урада ІІ Рэчы Паспалітай адносна беларусаў у айчыннай гістарыяграфіі

Каун С.Б Развіццё квантытатыўнай гісторыі і гістарычнай Інфарматыкі ў Рэпубліцы Беларусь (1991–2004 гг.)

Каляга А. У. Праблемы крыніцазнаўчага вывучэння інвентароў у работах польскіх гісторыкаў

Мартыненко И.Э. Правовые формы увековечения памяти погибших защитников отечества и жертв войн

Дабрыян А.А. Выяўленне і ахова помнікаў археалогіі Гродзеншчыны у І палове ХІХ - І палове ХХ ст

Соркіна І.В. Развіццё краязнаўчага руху ў БССР у другой палове 1920-х гадоў (па матэрыялах часопіса “Наш край”)

Півавар М.В. Развіцце гістарычнага краязнаўства Беларусі ў 1960-1990-я гг: здабыткі, праблемы, перспектывы

Ермалёнак В. А. Краязнаўчая дзейнасць гуртка “Арганаўты мінулага” – вынік працы настаўніка гісторыі

Лугачева Т.А. Рассмотрение некоторых проблем политического развития в Западной Белоруссии в 1921-1939 гг. в курсе «История Беларуси в контексте мировых цивилизаций»

Ярмусик Э.С. Некоторые аспекты исторического образования в Польше

Мартен М.В. Изучение проблем истории культуры в процессе подготовки исторических кадров

Минич А.П. Историческая публицистика РБ 90-х годов в ХХ в.

Захаренко И. А., Захаренко О.И. История формирования «Белорусского востоковедения»

Журавков М.А. Место и значение увековечения памяти защитников отечества и жертв фашизма в идеологической работе в учреждениях образования
Секция 4. Развитие исторических исследований в Республике Беларусь на современном этапе

Шэйфер В. Літоўска-маскоўскія адносіны пачатку ХVІ ст.

Шаланда А.І. Зямельная геральдыка ВКЛ эпохі Вазаў (другая палова ХVІ–першая палова ХVІІ ст.).

Свідзерскі С. Паходы Усевалада Давыдавіча ў першай палове 12 стагоддзя і палітычнае становішча Гарадзенскага княства

Федоров И.О. Описание Виленского диоцеза 1784 года, как источник по этнографическому изучению Беларуси

Васюк Г.В. Православная церковь в Речи посполитой во второй половине XVI века

Проценко О.Э. Ивье в конце Х1Х – начале ХХ в

Хилюта В.А. Массовые источники по истории реализации реформы 1861г. в западной Беларуси

Ефімовіч А.В. Стан і перспектывы даследавання рэформы 1857-1862 гг.у дзяржаўнай весцы Беларусі

Прысяч І.А. Змены ў галіне адукацыі ў Віленскай акрузе пасля 1863 г.

Чарнякевіч І.С. З гісторыі арэальнага вывучэння вясельнага абраду на беларускім Палессі

Бойко И. Применение наградной системы русской православной церкви (по материалам Гродненской Епархии в 1905 г.)

В.Н.Черепица Город-крепость Гродно в годы Первой мировой войны: мероприятия гражданских и военных властей по обеспечению его обороноспособности и жизнедеятельности (к постановке проблемы)

Канстанцінава З.А. Нацыянальны пададдзел аблвыкамзаха (з гісторыі існавання)

Елизаров С.А. Административно-территориальное деление западных областей БССР (сентябрь 1939 – июнь 1941 гг.)

Елизарова Г.В. Земельный вопрос в первые годы Советской власти: опыт Гомельской губернии (1917 – 1922 гг.)

Кузьмич В.Н. Борьба с бандитизмом на белорусском участке советско-польской границы. 1921-1926

Кучинский В.Ф. Участие еврейского населения в социально-экономической жизни Западной Беларуси в 1921-1939 гг. в научно-исследовательской литературе

Стецкевич П. Т. Еврейская социал-демократическая рабочая партия “POALEJ-CJON” (POALEJ-CJON левая) в Полесском воеводстве (1921 – 1926 гг.)

Борка А.І. Беларускае прадстаўніцтва ў Сейме II Рэчы Паспалітай

Чарнякевіч А.М. Да гісторыі фармавання паланафільскага крыла ў беларускім нацыянальным руху летам 1919 года

Иващенко Н.А. Восстановление и деятельность профсоюзов Гродненщины (сентябрь 1939 – июнь 1941 г.)

Рыбак Н. Да пытання аб сацыяльнай базе польскага падполля ў заходніх абласцях БССР (1944-1948 гг.)

Силова С.В. Проблема изучения патриотической деятельности православного клира в годы Великой Отечественной войны

 
Главная
Редакционная коллегия
Содержание

Яндекс.Метрика