Авторефераты

Экспериментальные тенденции в драматургии Австрии второй половины ХХ – начала ХХІ веков (в сравнении с драматургией Беларуси)

Аўстрыя – краіна з надзвычай багатай традыцыяй драматургіі, якую ва ўсе часы жывіў і натхняў творчы эксперымент: наватарства паступова ператваралася ў класіку, якая потым зноў перапрацоўвалася, адмаўлялася ці парадзіравалася, набываючы такім чынам новае жыццё. Безумоўна, любая нацыянальная драматургія самабытная па сваёй сутнасці, і, на першы погляд, эксперыментальныя тэндэнцыі тэатра Аўстрыі і Беларусі развіваліся зусім па-рознаму. Аднак параўнальная характарыстыка твораў аўстрыйскіх і беларускіх драматургаў-наватараў другой паловы ХХ – пачатку ХХІ стст.

Эмиграция населения из Западной Беларуси (1921–1939 гг.)

Эміграцыя насельніцтва з Заходняй Беларусі пачалася амаль адразу пасля яе ўключэння ў склад Польскай дзяржавы паводле Рыжскага мірнага дагавора ад 18 сакавіка 1921 г. Заходнебеларускія землі, якія з’яўляліся аграрным прыдаткам, крыніцай сыравіны і таннай рабочай сілы, вызначаліся слабым узроўнем урбанізацыі, аграрнай перанаселенасцю і беспрацоўем. У адносінах да беларусаў і іншых нацыянальных супольнасцей (акрамя палякаў) праводзілася прыгнятальная нацыянальная і канфесіянальная палітыка.

Транспорт Белорусской ССР: управление, обеспечение, функционирование, социальная сфера (осень 1943 – 1991 г.)

Актуальность исследования определяется тем, что транспорт  –  это одна из важнейших отраслей народного хозяйства, которая формирует инфраструктуру экономики и обеспечивает взаимосвязь таких еѐ элементов как промышленность, сельское хозяйство, строительство и торговля, играет значимую роль в обеспечении роста общественного производства и национального дохода.  Объектом исследования является социально-экономическая жизнь БССР с осени 1943 по 1991 г.

Общероссийские правомонархические партии на территории Беларуси (1905 - февраль 1917 гг.)

Актуальность темы исследования продиктована необходимостью всестороннего изучения крайне сложных и противоречивых процессов политической истории Беларуси в начале XX в. Именно в это время возникают различные политические партии, союзы и общества, среди которых особый интерес вызывают правомонархические партии крайнего, центристского и умеренного толка, активно действовавшие в белорусских губерниях Российской империи. Правыми их называли потому, что в Государственной думе (как и в парламентах западных стран) они занимали правую от председателя часть зала заседаний.

Эволюция традиций питания белорусов в ХІХ – ХХ вв.

Традыцыі харчавання з’яўляюцца важнай часткай культуры этнасу. Яны найбольш трывала захоўваюць этнічную спецыфіку і ў меншай ступені падвергнуты зменам, таму выступаюць як важная крыніца пры даследаванні пытанняў гісторыі матэрыяльнай культуры і многіх праблем этнічнай гісторыі.

Творческий вклад мастеров архитектуры в развитие национального зодчества Беларуси ХХ века

Общекультурный контекст современного независимого государства Республика Беларусь требует более глубокого исследования проблемы национального в архитектуре ХХ в., что продиктовано не только необходимостью представления целостной архитектурно-художественной картины прошедшего столетия, но и выявления творческого потенциала отечественных зодчих.

Белорусские полонофильские организации в общественно -политической и культурной жизни Западной Беларуси (1921 –1937 гг.)

Заключэнне Рыжскага мірнага дагавора ў 1921 г. негатыўна паўплывала на сацыяльна -эканамічнае і палітычнае жыццё Беларусі. Амаль на дваццацігоддзе беларускі народ аказаўся падзеленым на дзве часткі,якія жылі ў розных палітычных,сацыяльных і эканамічных умовах.Тэрыторыя Заходняй Беларусі, далучаная згодна з мірным дагаворам да Польшчы,стала арэнай барацьбы розных беларускіх палітычных груп за нацыянальнае самавызначэнне і аб’яднанне падзеленага народа.Беларускія грамадска-палітычныя дзеячы Заходняй Беларусі працягвалі ў міжваенны перыяд весці дыскусіі наконт формаў нацыянальнай дзяржаўнасці і яе геапалітычных арыенціраў.

Роль транспорта в экономическом развитии Беларуси (1772 –1914 гг.)

Транспарт адыгрывае важную ролю ў сацыяльна -эканамічным развіцці нашай краіны.Выкарыстанне і інтэнсіфікацыя матэрыяльнай базы транспарту, якая складалася на працягу некалькіх гістарычных эпох,павышае ролю дзяржавы ў перамяшчэнні тавараў і пасажыраў паміж Захадам і Ўсходам і садзейнічае ўдзелу Рэспублікі Беларусь у важных інтэграцыйных праектах, такіх як Мытны саюз, Адзіная эканамічная прастора і Еўразійскі эканамічны саюз.Транспарт на сучасным этапе развіцця таксама займае важнае месца ва ўмацаванні абароназдольнасці дзяржавы,а супрацоўніцтва з прыватным капіталам дазвал

Европейский бальный танец в контексте белорусской культуры

Современные культурологические исследования охватывают обширный спектр артефактов самых разнообразных направлений человеческого творчества.  Особое место в них занимает танец как универсальная ценность, неотъемлемый компонент общечеловеческой культуры.  

Страницы