Авторефераты

Эволюция традиций питания белорусов в ХІХ – ХХ вв.

Традыцыі харчавання з’яўляюцца важнай часткай культуры этнасу. Яны найбольш трывала захоўваюць этнічную спецыфіку і ў меншай ступені падвергнуты зменам, таму выступаюць як важная крыніца пры даследаванні пытанняў гісторыі матэрыяльнай культуры і многіх праблем этнічнай гісторыі.

Творческий вклад мастеров архитектуры в развитие национального зодчества Беларуси ХХ века

Общекультурный контекст современного независимого государства Республика Беларусь требует более глубокого исследования проблемы национального в архитектуре ХХ в., что продиктовано не только необходимостью представления целостной архитектурно-художественной картины прошедшего столетия, но и выявления творческого потенциала отечественных зодчих.

Белорусские полонофильские организации в общественно -политической и культурной жизни Западной Беларуси (1921 –1937 гг.)

Заключэнне Рыжскага мірнага дагавора ў 1921 г. негатыўна паўплывала на сацыяльна -эканамічнае і палітычнае жыццё Беларусі. Амаль на дваццацігоддзе беларускі народ аказаўся падзеленым на дзве часткі,якія жылі ў розных палітычных,сацыяльных і эканамічных умовах.Тэрыторыя Заходняй Беларусі, далучаная згодна з мірным дагаворам да Польшчы,стала арэнай барацьбы розных беларускіх палітычных груп за нацыянальнае самавызначэнне і аб’яднанне падзеленага народа.Беларускія грамадска-палітычныя дзеячы Заходняй Беларусі працягвалі ў міжваенны перыяд весці дыскусіі наконт формаў нацыянальнай дзяржаўнасці і яе геапалітычных арыенціраў.

Роль транспорта в экономическом развитии Беларуси (1772 –1914 гг.)

Транспарт адыгрывае важную ролю ў сацыяльна -эканамічным развіцці нашай краіны.Выкарыстанне і інтэнсіфікацыя матэрыяльнай базы транспарту, якая складалася на працягу некалькіх гістарычных эпох,павышае ролю дзяржавы ў перамяшчэнні тавараў і пасажыраў паміж Захадам і Ўсходам і садзейнічае ўдзелу Рэспублікі Беларусь у важных інтэграцыйных праектах, такіх як Мытны саюз, Адзіная эканамічная прастора і Еўразійскі эканамічны саюз.Транспарт на сучасным этапе развіцця таксама займае важнае месца ва ўмацаванні абароназдольнасці дзяржавы,а супрацоўніцтва з прыватным капіталам дазвал

Европейский бальный танец в контексте белорусской культуры

Современные культурологические исследования охватывают обширный спектр артефактов самых разнообразных направлений человеческого творчества.  Особое место в них занимает танец как универсальная ценность, неотъемлемый компонент общечеловеческой культуры.  

Фортепианный дуэт в музыкальном искусстве Беларуси (композиторское творчество и исполнительская практика)

Пройдя длинный и сложный путь становления и развития,  фортепианный дуэт  стал одним из самых популярных видов ансамблевого музицирования.  Он плодотворно  развивается во всех сферах  современного белорусского музыкального искусства:  композиторском  творчестве (включая искусство транскрипции),  исполнительской  практике,  музыкальном  образовании, конкурсном  и фестивальном  движении.  Это обусловливает необходимость научного  осмысления  особенностей развития фортепианного дуэта в
отечественном музыкальном искусстве.  

Монументальная скульптура Беларуси рубежа ХХ–ХХІ столетий

З пачатку 1990-х г. у мастацкай прасторы Беларусі відавочны рост цікавасці да праблем марфалогіі формаўтварэння, што абумоўлена імкненнем пераадолець кансерватызм айчыннай школы манументальнай скульптуры. Вынікам узаемадзеяння сусветнага і айчыннага вопыту з’яўляецца зварот да класікі авангарду, праяўленне ідэй мадэрнізму, стварэнне твораў у традыцыях канцэптуалізму. Творчасць беларускіх мастакоў дэманструе выхад па-за традыцыйныя формы манументальнай скульптуры. Доказам таму з’яўляецца шэраг твораў, рэалізаваных на тэррыторыі як блізкага так і далёкага замежжа.

Образ города в изобразительном искусстве Беларуси ХХ – начала XXI в.

В  1900  –  1920-х  гг.  в изображении города присутствуют традиции романтизма (Я. Дроздович) и реализма (Ю. Пэн, М. Слепян, Н. Михолап, А. Маневич), новые течения: модерн (С. Юдовин), кубофутуризм (И. Пуни), кубизм (Р. Фальк), примитивизм (М. Шагал) и т.д.  В  1930-е гг.  формируются особенности советского реалистического искусства. Двойственность понимания действительности художниками проявляется в  «парадном»  (А. Тычина) и  «камерном»  (Н. Дучиц, Л. Зевин)  портрете города.  В  военные годы  появляется  «образ руины» (А. Корженевский,  М.

Распространение средневекового немецкого права на землях Центральной и Восточной Европы в XIII–XVIII вв.

Исследование сферы распространения средневекового немецкого права на землях Центральной и Восточной Европы, несомненно, имеет большое научное значение. Одно лишь Магдебургское городское право – достояние общего европейского наследия, которое объединяет большую часть современных европейских государств.

Страницы