Авторефераты

Ссылка в Сибирь уроженцев Беларуси после восстания 1863–1864 гг.

Одним из элементов наказания участников восстания 1863–1864 гг. стала ссылка в Сибирь. Во второй четверти ХІХ в. она оформляется как самостоятельный вид наказания, состоящий в удалении как в судебном, так и в административном порядке политических противников на определенный срок или бессрочно. Места ссылки определялись в широких пределах, включая территорию Европейской России, Западную и Восточную Сибирь.

Государственное регулирование рекреации и туризма в Западной Беларуси (1921–1939 гг.)

 Актуальность темы исследования определяется возрастающей  ролью рекреации и туризма в современном обществе, экономическом и социально-культурном развитии Беларуси.  Изучение истории государственного регулирования рекреации и туризма и их важнейших  институтов позволит по-новому оценить роль и степень влияния данных институтов на формирование национальной культуры, осмыслить вклад в духовно-нравственное просвещение, образование и общее оздоровление населения, выявить значение, которое рекреация и туризм приобретают в деле экономического и духовного развития, распространен

Інсцэніраванне беларускай і рускай класікі на сцэне драматычных тэатраў Беларусі канца ХХ – пачатку ХХІ ст.

Інсцэніраванне празаічных і паэтычных тэкстаў з’яўляецца неад’емнай часткай тэатральнага працэсу Беларусі. Актуальнасць дысертацыі абумоўлена тым, што сучасны нацыянальны драматычны тэатр развіваецца ва ўмовах збліжэння і ўзаемаўплыву літаратуры, кіно, музыкі. Дысертацыя прысвечана праблеме інсцэніравання, якая ўключае ператварэнне літаратурнага твора ў інсцэніроўку і інсцэнізацыю – сцэнічнае ўвасабленне класічных раманаў і паэм.

Беларускія традыцыйныя вясельныя строі маладых XIX - першай паловы ХХ ст.

У жыцці чалавека спакон вякоў былі тры самыя важныя падзеі: нараджэнне, стварэнне сям’і і смерць, з якіх толькі другую (вяселле) ён мог сам выбіраць. Таму вясельная абраднасць з’яўляецца адной з самых старажытных. У кожнага народа гэтае свята рыхтавалася з неверагоднай стараннасцю і з’яўлялася часткай традыцыйнай культуры са сваімі нацыянальнымі, рэгіянальнымі і лакальнымі адметнасцямі. У разнастайных рытуалах, іх музычна-песенным суправаджэнні, а таксама ў візульна-вобразным рашэнні вяселля ў цэлым галоўная роля адводзілася строям маладых.

Вобразы Сярэдневякоўя ў беларускай аркестравай музыцы апошняй трэці ХХ – пач. ХХІ стст.: культурна-мастацкі кантэкст і творчая практыка

Вобразы даўніны і тэма гістарычнай мінуўшчыны заўсёды мелі важнае значэнне ў культуры розных краін, сцягвалі вакол сябе духоўныя пошукі і культурна-сацыяльныя інтэнцыі грамадства, шырока адлюстроўваліся ў мастацтве.

Тэндэнцыя гістарызму арганічна ўпісалася і ў плюралістычную панараму беларускай мастацкай культуры апошняй трэці ХХ – пач. ХХІ стст., акрэсліўшы важнае ў эпоху глабалізацыі пачуццё нацыянальнай ідэнтычнасці, культурна-гістарычнай памяці праз ментальна-знакавыя вобразы-сімвалы.

Сацыяльныя і культурныя працэсы ў беларускай вёсцы ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст.

У другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. у беларускім грамадстве адбываліся складаныя працэсы сацыяльнай трансфармацыі, якія закранулі ўсе сферы яго жыцця. Яны прывялі да кардынальных структурных зменаў і сфармавалі новыя мадэлі сацыяльных адносін і новыя сацыяльныя групы. Калі ў сярэдзіне ХІХ ст. Беларусь з’яўлялася грамадствам аграрнага, традыцыйнага тыпу, дык на пачатку ХХ ст. кірунак і характар яе развіцця ў большай ступені вызначалі інстытуты, характэрныя для індустрыяльнай эпохі. Большасць насельніцтва ў гэты перыяд складала сялянства, якое толькі ў 1861 г.

Генезис и современное состояние региональных видов традиционного китайского театра сицюй

  Китайский традиционный театр сицюй  –  уникальный феномен китайского искусства, уходящий своими корнями в древнекитайскую культурную традицию и имеющий сегодня  важное  историко-художественное значение. В ХХ–ХХI  вв. гастроли региональных трупп национального театра сицюй и трансляция его постановок в разных странах мира  способствовали  популяризации  этого феномена китайской культуры и стали одним из определяющих факторов духовного единения людей и культур восточной и западной цивилизаций в эпоху глобализации.

Развитие художественной критики Китая в ХХ – начале XXI века в ее связях с современным искусствознанием

Художественная культура Китая в ХХ в. характеризуется последовательным теоретическим  познанием  и практическим  освоением  европейского и мирового искусства. В этом процессе большое значение имеет функционирование и развитие художественной критики.  О  становлении китайской художественной критики практически ничего неизвестно, и это не смотря на то, что она является полноправной составной частью искусствоведения, наряду с теорией и историей искусства.

Функции света в станковой живописи Беларуси ХХ – начала ХХI века

Свет в живописи – неотъемлемая составляющая понятия академической школы, включающая в себя реалистическую традицию отображения действительности: свет как помощник для вглядывания в реальность  и  навыка видеть формы предметов окружающего мира.

Политика США и ЕС в отношении региональных конфликтов в конце XX – начале XXI в.

Проблема изучения политики ведущих государств мира в отношении региональных конфликтов является исключительно актуальной и злободневной темой.  Региональные конфликты зачастую являются ареной соперничества между крупнейшими  участниками международных отношений, что  несёт угрозу безопасности как в региональном, так и в мировом масштабе. 

Страницы