Статьи

Основные подходы к управлению персоналом в США, Японии, Республике Беларусь: опыт сравнительной характеристики

В статье рассматриваются основные подходы к управлению персоналом как в зарубежных странах, так и в Республике Беларусь, даётся сравнительная характеристика.

Налоговая нагрузка: оценка и пути оптимизации

Налоговая нагрузка является тем показателем, с помощью которого можно измерить тяжесть налогового бремени для общества. Показателем, который наиболее полно характеризует налоговую нагрузку на экономику, является доля налогов и платежей во внебюджетные фонды в ВВП, или показатель налогового бремени. Формирование налоговой нагрузки необходимо рассматривать как двойственное явление, которое связано с неразрешимым конфликтом между интересами, потребностями и задачами функционирования государства и налогоплательщиков.

Теория девиации

Данная работа посвящена проблеме возникновения и развития теорий и направлений, имеющим своим объектом изучения девиации. Это такие теории как: теория физических типов в рамках биологического направления изучения девиация, психоаналитическая теория, теория социальной дезорганизации,  теория аномии и теория стигматизации в рамках социологического направления, теория конфликта, теория культурного переноса и теория дифференциальной ассоциации в рамках культурного направления.

Проблемы формирования стратегии социально-экономического развития в Республике Беларусь

В настоящее время перед Республикой Беларусь стоит задача формирования новых стратегий развития Республики в экономической сфере. Основные положения, на которые опирается Республика Беларусь в формировании экономических стратегий на современном этапе увеличение качества человеческого потенциала и ускоренное развитие высокотехнологичных производств и услуг.

На шляху стварэння беларускай дзяржаўнасці

Звяржэнне самадзяржаўя ў лютым 1917 г.   і паскораны гэтым працэс дэзінтэграцыі імперыі аб’ектыўна выносілі на парадак дня праблему дзяржаўна-палітычнага самавызначэння яе шматлікіх народаў, у тым ліку і беларускага. На працягу лютага – лістапада 1917 г. нязменнай заставалася спроба вырашыць дзяржаўна-тэрытарыяльнае пытанне ў форме аўтаноміі Беларусі ў складзе Расійскай дзяржавы.

Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Вядучы цэнтр навуковых даследаванняў Рэспублікі Беларусь у галіне гісторыі, археалогіі і антрапалогіі, адзін са старэйшых навуковых  інстытутаў  НАН  Беларусі.  Заснаваны 15 кастрычніка 1929 г. Інстытут удзельнічае ў выкананні міжнародных навуковых праектаў, мае ўстойлівыя сувязі з навуковымі цэнтрамі Расіі, Украіны, Польшчы, Літвы, Латвіі, Германіі, Францыі, Сербіі і інш.

БНР. Храналогія важнейшых падзей

1917 год

 27 лютага 1917 г. ў Петраградзе перамагла  Лютаўская рэвалюцыя 1917 г.

12 сакавіка 1917 г.  у Мінску прайшоў Дзень беларускага значка,

25 – 27 сакавіка 1917 г. Першы з’езд прадстаўнікоў беларускіх нацыянальных арганізацый. Стварэнне Беларускага нацыянальнага камітэта (БНК), які ўзначаліў  Р.А. Скірмут.

Май 1917 г. – У Мінску заснавана Беларуская народная партыя сацыялістаў.

Крызіс урада БНР, яго самаліквідацыя

27 снежня 1918 г. Рада і ўрад БНР пераехалі ў Вільню, а затым (у выніку наступлення Чырвонай Арміі і дзейнасці польскіх дабраахвотніцкіх ваенізаваных фарміраванняў) у Гродна. Пад эгідаю ўрада БНР знаходзіліся некаторыя мясцовыя арганізацыі, быў наладжаны выпуск 5 беларускіх газет. Урад БНР у гэты час вёў барацьбу супраць прэтэнзій Польскай дзяржавы на беларускія тэрыторыі, дамагаўся права на ўдзел у Парыжскай мірнай канферэнцыі, паспяхова прайшлі перагаворы з урадам УНР аб дзяржаўнай пазыцы для ўрада А. Луцкевіча.

Беларуская Народная Рэспубліка і стварэнне Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі Беларусі

Незалежна ад палітычных патрэб урада РСФСР думка пра стварэнне савецкай дзяржаўнасці выспявала, хоць з менш карыслівых памкненняў, таксамаў асяроддзі беларускіх камуністаў, тых самых, якія год таму ўдзельнічалі ў I Усебеларускім з’ездзе, аднак тады яшчэ былі праціўнікамі стварэння не толькі незалежнай, але і аўтаномнай Беларускай Савецкай дзяржавы. Гэтая праблема абмяркоўвалася на канферэнцыі Беларускіх секцый РКП(б), што праходзіла 21 – 23 снежня 1918 г. у Маскве.

Дзейнасць БНР на міжнародным узроўні

Для таго каб стаць паўнапраўным суб’ектам міжнароднай палітыкі, неабходна было атрымаць прызнанне незалежнасці абвешчанай дзяржаўнасці. Дзеля рэалізацыі гэтага Радай БНР была разгорнута актыўная дыпламатычная работа, правядзенню якой акупацыйная ўлады не чынілі істотных перашкод.

Страницы