Статьи

Коммуникационные аспекты социализации молодежи в православной общине

В пасхальном послании Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла одной из важнейших тем, стоящих перед Церковью, обозначена проблема духовного развития молодежи и участия молодежи в жизни Церкви и общества. Крепкий нравственный фундамент, заложенный в сознание молодежи сегодня – залог успешного будущего развития Беларуси, России, Украины завтра. Цель доклада – проанализировать проблемы, стоящие на пути нравственного возрастания молодежи, воспитанной (или воспитываемой) вне глубокой православной семейной традиции.

Религиозный актив немецкой диаспоры белорусского восточного Полесья (20-30-е годы ХХ в.)

Персонифицируется религиозный актив немецкой диаспоры белорусского Восточного Полесья межвоенного периода – лютеране, евангельские христиане-баптисты. Отмечается его руководящая роль в социальной жизни местного немецкого населения.

Газетная пропаганда как средство борьбы с влиянием католической церкви в БССР (1920-е гг.)

Данная статья посвящена истории пропаганды атеизма среди католического населения БССР в 1920-е гг. В статье рассматривается участие периодической печати в борьбе с влиянием религии. 

Каталіцкія храмы на Браслаўшчыне

Адным з самых старажытных гарадоў з’яўляецца Браслаў (Браслаўе). Браслаўскі раён вядомы як край азёраў. Тут, на Заходняй Віцебшчыне, захаваліся ландшафт і лясы ў спрадвечнай прыгажосці. Яшчэ ў Х стагоддзі ўзнікла першае на тэрыторыі Беларусі і незалежнае княства – Полацкае. Сам горад Браслаў многае бачыў, перажыў у сваёй гісторыі. У 1063 г. горад быў адваяваны князямі Кернусам і Гімбутам у полацкіх князёў [1, с. 73 – 76].

Христианство ВКЛ в трудах Н.Г. Устрялова

На протяжении всего периода существования Великого княжества Литовского христианские конфессии играли значительную роль в его политической истории. ВКЛ находилось на границе Восточной и Западной Европы, что влияло на религиозную ситуацию в этом регионе. Первоначально главенствующая роль отводилось православию, однако затем первенство переходит к католичеству. Долгое время эти религии сосуществовали вместе, даже предпринимались попытки их объединения, в результате чего возникло униатство, имевшее большое значение для поздней истории Великого княжества Литовского.

Канфесійная праблематыка на сойміках Полацкага ваяводства ў канцы XVI – сярэдзіне XVII стст.

Полацкае ваяводства ў першай палове XVI cт. было своеасаблівым рэгіёнам ВКЛ. Тут захоўваліся многія элементы аўтаномнага жыцця, якія замацоўваліся ў праве і пацвярджаліся манархамі [10, c. 85-92]. Мясцовая палітычная эліта, калі не ўлічваць намеснікаў ці, пазней, ваяводаў, мела мясцовае паходжанне і складалася ў падаўляючай большасці з праваслаўных. Попіс войска ВКЛ 1528 г. сведчыць, што полацкія баяры і князі за невялікім выключэннем належалі да праваслаўных.

Н.М. Карамзин о религиозном факторе в отношениях Москвы и ВКЛ в ХIV – начале XVI веков

История отношений Москвы с ВКЛ, а потом с Речью Посполитой рассматривалась Н.М. Карамзиным как первостепенная, наряду с отношениями с Ордой, а затем с ее наследниками и Турцией. Одной из фундаментальных позиций исторической концепции Н.М. Карамзина было положение о Московской Руси как наследнице Киевской Руси. Согласно его мнению, территориально Россия периода Киевской Руси и Руси Московской не отличались, занимая пространство от берегов Оки до Сана [1, с. 9].

Гістарычны шлях уніяцтва: заходнерусісцкі погляд

Берасцейскай царкоўнай уніі 1596 г., бадай, наканавана было перыядычна выклікаць спрэчкі паміж прадстаўнікамі розных накірункаў і школ гістарычнай навукі. Гэта тлумачыцца тым, што стаўленне да уніі мела і мае аксіялагічнае значэнне. Уніяцкая царква, безумоўна, адыграла вялікую ролю ў беларускай мінуўшчыне, аднак ацэнкі гэтай ролі,  дадзеныя навукоўцамі, адрозніваліся (і адрозніваюцца), як лёд і агонь.

Из истории униацкой церкви на Мозырщине (XVIII-XIX вв.)

Включение белорусских земель в состав Российской Империи привело к изменению конфессиональной политики в крае. Декларированная властями политика «веротерпимости» на практике проявилась в ликвидации униатской и ограничении влияния католической церкви на присоединенных землях. Цель работы рассмотреть процесс ликвидации униатской церкви в одном из самых малодоступных уголков Минской губернии на Мозырщине. После второго раздела Речи Посполитой на развалинах униатской Пинско-Туровской епархии возникла православная Минская епархия.

Мітрапаліт Язафат Булгак: пазіцыя ў рэфармаванні Грэка-Каталіцкай Царквы

         Палітычныя інтарэсы Расейскай імперыі і Рэчы Паспалітай напрыканцы ХVІІІ – пачатку ХІХ стст. абвастрылі канфесійную сітуацыю на землях былога Вялікага княства Літоўскага. Найбольш напружанай і зацятай стала барацьба вакол Грэка-Каталіцкай Царквы (ГКЦ). У гэтай барацьбе прымалі ўдзел, як царкоўныя  іерархі уніяцкай, рымска-каталіцкай і праваслаўнай цэркваў, так і свецкія прадстаўнікі расейскіх міністэрстваў, дэпартаментаў,  структураў.

Страницы