Статьи

Реставрация старинных книг

В ХVIII – начале XX веков для оформления полукожаных переплетов западно-европейскихпечатных книг широко использовали декоративные рисованные бумажные текстуры. Для форзацов, например, чаще всего применяли парчевую (аугсбурскую) бумагу с характернойотделкой, особенно пышно оформленную декоративными узорами. Реже употребляли эксклюзивные лако-бронзовую, силуэтную, мраморную, клейстерную бумаги ручного изготовления. Со временем они, как и печатные виды бумаги, разрушаются и исчезают, невзирая на их неповторимую и художественную ценность.  

О результатах работы и достижениях Гродненской области в текущей пятилетке

Результатом проводимой государством политики в 2012 – 2017 годах стало сохранение социальной стабильности и рост качества жизни населения.

За 2012-2017 годы в области обеспечена положительная динамика  показателей социально-экономического развития области.

Прирост валового регионального продукта к уровню 2011 года составил 6,3%.

Налоговая политика в условиях либерализации экономических отношений

Налоговая политика является неотъемлемой частью социально-экономической политики страны и, поэтому, развивается и меняется вместе с приоритетами государства.

Основной задачей налоговых органов является выполнение доходной части бюджета государства и из года в год данная задача успешно решается.

Бюджет Гродненской области в 2017 году пополняли около 394 тысяч плательщиков, в том числе почти 16,0 тысяч организаций, 24,2 тысяч индивидуальных предпринимателей и 353,7 тысяч физических лиц.

Афіцыйная маладзёжная палітыка на тэрыторыі Заходняй Беларусі пасля разгрому Беларускай сялянска-работніцкай грамады

Моладзь складала значную частку насельніцтва міжваеннай польскай дзяржавы. Па меркаванню тагачасных польскіх дэмографаў, на працягу 1921 – 1936 гг. працэнт моладзі ў адносінах да ўсяго насельніцтва краіны вагаўся ад 21,7% до 16,7%1.Што ты- чыцца Заходняй Беларусі, то, згодна з афіцыйным перапісам насельніцтва 1931 г., на тэрыторыі Віленскага, Навагрудскага, Палескага ваяводстваў і пяці паветаў Беластоцкага ваяводства пражывала 814 193 чалавекі ва ўзросце ад 15 да 24 гадоў2, што складала 19,5% ад усей колькасці жыхароў рэгіена.

Мадэрнізацыя сельскай гаспадаркі Палескага ваяводства ў 1921–1939 гг.

На працягу 1921–1939 гг. Палескае ваяводства за- ймала асобае месца ў народна-гаспадарчым комплексе польскай дзяржавы: з аднаго боку гэта была самая буйная па тэрыторыі адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка, з другога па ацэнках сучаснікаў найменш развітая ў сацыяльна-эканамічным плане. Палескае ваяводства ахоплівала тэрыторыю памерам у 36 700 км2 (прыкладна роўна тэрыторыі Бельгіі), што складала каля 1/9 плош- чы тагачаснай Польшчы1. Паводле матэрыялаў агульнадзяржаўнага сельскагаспадарча- га перапісу 1921 г.

Организационно-правовая деятельность польских властей по подготовке и проведению выборов в сейм Виленской земли в 1922 г.

Окончание Первой мировой войны не принесло Виленской земле долгожданного спокойствия. Три народа видели ее составной частью своих вновь созданных государств. Выборы в Виленский сейм – важнейшее событие, которое на весь межвоенный период предопредели- ло судьбу этого края, включив его в состав Речи Посполитой Поль- ши (название государства дано согласно заголовку Конституции 1921 г. и статье 1). Отношение к нему как тогда, так и сейчас неодно- значное, но предсказуемое.

Прафесар І.І. Коўкель у маёй памяці

Час ляціць імкліва, і вось ужо амаль 8 год, як няма з намі Коўкеля Івана Іванавіча, чалавека неардынарнага, таленавітага вучонага і педагога. Вельмі няпроста даць усебаковую характа- рыстыку гэтаму чалавеку, які для мяне быў выкладчыкам, кале- гам, дарадчыкам, старэйшым сябрам. Для гэтага трэба было б вы- вучыць яго гістарычную спадчыну, сабраць успаміны блізкіх яму людзей, студэнтаў, калег па рабоце, аспірантаў. Мяркую, што некалі так і будзе, і светлы вобраз Івана Іванавіча зойме годнае месца ў гістарычнай навуцы нашай рэспублікі.

Прафесар Іван Коўкель: вехі жыцця і дзейнасці

Іван Іванавіч Коўкель нарадзіўся 31 кастрычніка 1942 года ў вёсцы Вялікае Сяло, якая сёння знаходзіцца ў Лідскім раёне Гродзенскай вобласці. Сярэднюю адукацыю атрымаў у Жырмунскай школе Воранаўскага раёна. Сістэматычную гістарычную і філалагічную – у Гродзенскім педагагічным інстытуце імя Янкі Купалы, дзе пачаў вучыцца ў 1959 г., і які скочныў у 1964 годзе, атрымўшы кваліфікацыю настаўніка сярэдняй школы па спецыяльнасці беларуская мова, літаратура і гісторыя.

Социально-психологические факторы мотивации рискованного поведения в юношеском возрасте

В статье анализируются основные социально-психологические факторы мотивации рискованного поведения в юношеском возрасте. Подчеркнута важность влияния семьи и друзей. Рассмотрены некоторые психологические детерминанты, формирующие рискованное поведение: поиск ощущений, тревожность, одиночество. Анализируется степень готовности к риску в юношеском возрасте

Страницы