XХIV Міжнародная навуковая канферэнцыя «ШЛЯХ ДА ЎЗАЕМНАСЦІ»

 

26 кастрычніка 2018 года

 

9.00 — 9.50

 

Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі і ганаровых гасцей (вул. Ажэшка, 22, II паверх, вестыбюль каля актавай залы галоўнага корпуса ўніверсітэта)

10.00 — 10.30

 

Урачыстае адкрыццё канферэнцыі (вул. Ажэшка, 22, II паверх, 209 аўдыторыя галоўнага корпуса ўніверсітэта)

10.30 — 12.45

 

Пленарнае пасяджэнне (вул. Ажэшка, 22, II паверх, 209 аўдыторыя галоўнага корпуса ўніверсітэта)

13.00 — 14.00

 

Абед (замежныя ўдзельнікі — за кошт арганізатараў, удзельнікі з Рэспублікі Беларусь — за ўласны кошт)

14.00 — 18.30

 

Работа ў секцыях (па вул. Леніна, 32)

18.30 — 18.45

 

Падвядзенне вынікаў канферэнцыі

 

 

Пленарнае пасяджэнне

10.30 — 12.45

Zbigniew Antoszewski, profesor, dr hab., Kielce

«Rusofobia i antypolonizm w polityce historycznej Polski i Rosji (wybrane problemy)»

Валерий Черепица, к.и.н., профессор, Гродно

«К биографии композитора Ф.М. Квятковской (Фанни Гордон)»

 

Czesław Łapicz, profesor, dr hab., Toruń

«620 lat osadnictwa tatarskiego na ziemiach białorusko-litewsko-polskich»

 

Валерый Варановіч, к.ф.н., дацэнт, Гродна

«Моўна-графічныя асаблівасці надпісаў на крыжах-абярэгах вёсак Гродзенскага раёна»

 

 

 

РАБОТА ў секцыях

14.00 — 18.30

 

Секцыя «МОВАзнаўства. НАМІНАЦЫЯ: ПРЫНЦЫПЫ, АСАБЛІВАСЦІ І НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ ЭЛЕМЕНТЫ. АНАМАСТЫКА»

АЎД. № 15

 

Кіраўнікі:

 

Leonarda Dacewicz, profesor dr hab., Białystok

Людміла Рычкова, к.ф.н., дацэнт, Гродна

 

1. Аксана Кавальчук, к.ф.н., Гродна

Настасся Лявонава, магістр філалагічных навук, Гродна

«Адапелятыўныя прозвішчы ў беларускай і нямецкай мовах»

2. Feliks Czyżewski, profesor dr hab., Lublin

«Wariantywność nazw własnych na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim (na przykładzie «Słownika imion» H. Arkuszyna)»

3. Кацярына Ганчарэнка, к.ф.н., Мінск

«Пурыстычныя словы ў сучаснай дзіцячай літаратуры»

4. Leonarda Dacewicz, profesor dr hab., Białystok

 • Etnonimy поляк, полька, полячка w rosyjskich i białoruskich słownikach ogólnych»

5. Святлана Ляскевіч, к.ф.н., дацэнт, Гродна

«Крыніцы фарміравання прадметнай групы назваў адзення ў гаворках Гродзеншчыны»

6. Marcin Kojder, dr, Lublin

 • Z badań nad historycznym nazewnictwem osobowym pogranicza białorusko-polskiego»

7. Людміла Рычкова, к.ф.н., дацэнт, Гродна

«СМІ Гродзеншчыны аб Вялікім Княстве Літоўскім (на матэрыяле корпусных даных)»

8. Michał Kondratiuk, profesor dr hab., Białystok

 • Etniczne nazwy miejscowości z formantem -ec (w pl. -ce) na Białostocczyźnie»

9. Аксана Шаўцова, магістр гуманітарных навук, Гродна

 • XIX стагоддзя)»

10. Marek Olejnik, dr, Lublin

 • Nazwiska patronimiczne w starostwie grabowieckim XVI—XVIII wieku»

 

Перапынак — 16.00 — 16.30

Дыскусіі — падчас работы канферэнцыі

Секцыя «Мовазнаўства. Праблемы моўнага ўзаемадзеяння. Этналінгвістычная мадэль свету. Пытанні другаснай намінацыі»

аўд. № 3

 

Кіраўнікі:

 

Алена Садоўская, к.ф.н., дацэнт, Гродна

Алена Ясюкевіч, к.ф.н., дацэнт, Гродна

 

1. Надежда Власюк, к.ф.н., доцент, Гродно

«Этнолингвистические особенности фразеологизмов со сравнительным компонентом в немецком и русском языках»

2. Жанна Грушэўская, к.ф.н., Гродна

«Нацыянальна-культурная спецыфіка канцэпту “п’янства” ў беларускай і польскай лінгвакультурах»

3. Анна Искам, магистр гуманитарных наук, Гродно

«Белорусские фразеологизмы с точки зрения их происхождения»

4. Валянціна Маршэўская, к.ф.н., дацэнт, Гродна

«Аб’ектныя фразеалагізмы ў польскай і беларускай фразеалогіі»

5. Алена Садоўская, к.ф.н., дацэнт, Гродна

«Фразеалагізмы ў паэме Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш»

6. Жанна Сіплівеня, к.ф.н., дацэнт, Гродна

«Асаблівасці ўтварэння і ўжывання прыслоўяў у беларускіх гаворках»

7. Ірына Хлусевіч, к.ф.н., дацэнт, Гродна

«Канцэпт “маці” ў беларускай і польскай парэміялогіі»

8. Марыя Якалцэвіч, к.ф.н., дацэнт, Гродна

«Семантыка-стылістычныя асаблівасці прыказак у аповесцях Элізы Ажэшкі»

9. Елена Ясюкевич, к.ф.н., доцент, Гродно

«Особенности функционирования стилистически маркированных фразеологических единиц в художественном тексте»

 

Перапынак — 16.00 — 16.30

Дыскусіі — падчас работы канферэнцыі

 

Секцыя «Мовазнаўства. Тэкст.

Полікультурная камунікацыя.

Пытанні моўна-культурнага памежжа і перакладу»

аўд. № 16

 

Кіраўнікі:

 

Іна Лісоўская, к.ф.н., дацэнт, дэкан філалагічнага факультэта, Гродна

Joanna Kulwicka-Kamińska, dr hab., Toruń

 

1. Екатерина Брынина, магистр филологических наук, Гродно

 • Культурные реалии в “Полесской хронике” И. Мележа»

2. Jolanta Chomko, dr, Białystok

 • “Szkarłatnych żaglach” Aleksandra Grina (pole czerwieni)»

3. Віктар Варанец, старшы выкладчык, Гродна

 •  
 • . Lilia Citko, profesor dr hab., Białystok
 • “Tristana”»

5. Лилия Ковалёва, к.ф.н., доцент, Гродно

Жанна Короткевич, к.п.н., доцент, Гродно

 • Практико-ориентированный подход к обучению профессиональному переводу художественной прозы в вузе»

6. Agnieszka Dudek-Szumigaj, dr, Lublin

 • Relacja Bóg — człowiek w świetle inskrypcji nagrobnych pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego»

7. Іна Лісоўская, к.ф.н., дацэнт, Гродна

 •  

8. Joanna Kulwicka-Kamińska, dr hab., Toruń

 • Świat tatarskich wierzeń zamknięty w kitabach. Stan badań»

9. Зоя Сидорович, к.ф.н., Гродно

 • »

10. Iwona Radziszewska, dr, Toruń

 • Od modlitw po zaklęcia — chamaiły Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego»

11. Жанна Караткевіч, к.п.н., дацэнт, Гродна

 • Папуцэвіч, аспірант, Гранада

«Праблемы перадачы рэалiй у перакладзе аповесцi В. Быкава “Абелicк”

Перапынак — 16.00 — 16.30

Дыскусіі — падчас работы канферэнцыі

Секцыя «Літаратуразнаўства. дыялог праз стагоддзі. Творчая майстэрня: рэфлексіі і шляхі САМАВЫРАЖЭННя»

аўд. № 9

 

Кіраўнікі:

 

Галіна Тварановіч, д.ф.н., прафесар, Беласток

Аліна Сабуць, к.ф.н., дацэнт, Гродна

 

1. Вольга Нікіфарава, к.ф.н., дацэнт, Гродна

 • асэнсаванне рэчаіснасці ў цыкле лірычных запісаў Яна Чыквіна “Трохкрылыя птушкі”»

2. Ганна Альштынюк, магістр, Беласток

 •  

3. Аліна Сабуць, к.ф.н., дацэнт, Гродна

«Дыялогавая камунікацыя нашаніўскай публіцыстыкі: да пытання польскай нацыянальнай асветы»

4. Ганна Саковіч, к.ф.н., Беласток

 • Nasze tysiąc lat. Z Sokratem Janowiczem rozmawia Jerzy Chmielewski”, Białystok 2000»

5. Татьяна Сивова, магистр гуманитарных наук, Гродно

 • Польская культура сквозь призму художественного восприятия К.Г. Паустовского»

6. Eugeniusz Pańkow, dr docent, Grodno

Olga Pańkowa, dr docent, Grodno

«Jurewiczowskie spojrzenie na czas (na podstawie utworów “Popiół i wiatr” oraz “Dzień przed końcem świata”)»

7. Галіна Тварановіч, д.ф.н., прафесар, Беласток

«Ідэйна-тэматычныя дамінанты прозы Алены Анішэўскай»

8. Ирина Хлистовская, преподаватель, Гродно

«Топос дома в творчестве Марии Домбровской»

 

Перапынак — 16.00 — 16.30

Дыскусіі — падчас работы канферэнцыі

 

 

 

 

 

 

СЕКЦЫЯ «КАНФЕСІЙНАЯ ГІСТОРЫЯ»

АЎД. № 14

 

Кіраўнікі:

Wojciech Guzewicz, ks. profesor, Olsztyn

Эдмунд Ярмусік, д.г.н., прафесар, Гродна

 

1. Антон Мірановіч, д.г.н., прафесар, Беласток

«Георгій Каніскі — епіскап беларускі»

2. Алексей Хотеев, магистр исторических наук, Минск

«Церковная уния и белорусская культура: синтез культур или культурная ассимиляция»

3. Marcin Mironowicz, mgr, Białystok

«Skład społeczno-zawodowy członków bractwa wileńskiego św. Trójcy w XVI i XVII wieku»

4. Андрей Ганчар, к.и.н., доцент, Гродно

«К вопросу использования духовных завещаний в практике Римско-католической Церкви на территории Беларуси (1772—1917 гг.)»

5. Пётр Савіцкі, магістр, Беласток

«Пазіцыя праваслаўнай царквы ў ХІХ стагоддзі»

6. Вячеслав Шеститко, магистр богословия, Гродно

«Секретные комитеты правительства Николая I и воссоединение униатов»

7. Urszula Pawluczuk, dr hab., Białystok

«Neounia w II Rzeczpospolitej»

8. Святлана Сілава, к.г.н., дацэнт, Гродна

«Стратыфікацыя праваслаўнага святарства Гродзенскай вобласці ў 1944—1964 гг. па матэрыялах Дзяржаўнага архіва Гродзенскай вобласці»

9. Wojciech Guzewicz, ks. profesor, Olsztyn

«Разногласия вокруг названия епархии в Сейнах»

10. Таццяна Лашук, магістр гістарычных навук, Гродна

«Урадавая палітыка пераадолення этнакультурных і рэлігійных адметнасцяў былых уніятаў у гістарыяграфіі Беларусі і Расіі навейшага часу»

11. Эдмунд Ярмусик, д.и.н., профессор, Гродно

«Проблемы национального языка и культуры в деятельности католического Костёла на Гродненщине»

 

Перапынак — 16.00 — 16.30

Дыскусіі — падчас работы канферэнцыі

 

 

 

 

СЕКЦЫЯ «ГІСТОРЫЯ»

АЎД. № 7

 

Кіраўнікі:

Alfons Bobowik, dr, Ełk

Сяргей Амелька, к.г.н., Гродна

 

1. Святлана Словік, старшы выкладчык, Гродна

«Традыцыі Вігіліі ў шляхецкай сям’і Беларусі XIX ст.»

2. Alfons Bobowik, dr, Ełk

«Walki o korzystną granicę II Rzeczpospolitej Polskiej na pograniczu Augustowszczyzny i Suwalszczyzny oraz Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny w latach 1918—1921»

3. Елена Трубчик, к.и.н., Минск

«Организационная структура и деятельность Гродненского окружного суда в период польско-советской войны (1919—1921 гг.)»

4. Іван Трацяк, кандыдат культуралогіі, дацэнт, Гродна

«Спроба арганізацыі беларускай Каталіцкай Акцыі ў Заходняй Беларусі ў перыяд 1921—1939  гг.»

5. Андрей Гецевич, к.и.н., доцент, Гродно

Виталий Тарасов, старший преподаватель, Гродно

«Транспортно-логистический и туристическо-рекреационный потенциал водного бассейна Западной Беларуси в межвоенный период»

6. Аляксей Загідулін, к.г.н., дацэнт, Гродна

«Канстытуцыйна-прававы статус беларусаў у міжваеннай Польшчы: асаблівасці фарміравання»

7. Елена Обухова, к.и.н., Гродно

«Общественно-культурная деятельность поляков Гродненщины в конце 1980-х гг.»

8. Сяргей Амелька, к.г.н., Гродна

«Да пытання аб паходжанні дваранскага роду Мокрскіх»

9. Улейчик Наталья, к.и.н., доцент, Гродно

«Лидский районный отдел ОО “Союз поляков на Беларуси” в контексте социокультурной коммуникации поляков Гродненщины»

 

Перапынак — 16.00 — 16.30

Дыскусіі — падчас работы канферэнцыі