15 сакавіка - Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь

15 сакавіка ў нашай краіне адзначаецца Дзень Канстытуцыі - адзін з найважнейшых дзяржаўных святаў.

Дваццаць пяць гадоў таму, 15 сакавіка  1994 года, быў прыняты першы Асноўны Закон незалежнай Рэспублікі Беларусь.

 25 цікавых фактах пра Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь.

1 Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь быў унесены ў спіс дзяржаўных святаў Указам Прэзідэнта №157 ад 26 сакавіка 1998 года.

2 Першая Канстытуцыя Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі Беларусі была прынята 3 лютага 1919 гады.

3 Праз восем гадоў, у 1927 году, была прынятая другая Канстытуцыя зараз ужо БССР.

4 Наступны вяха - 19 лютага 1937 году. У гэты дзень была прынятая трэцяя Канстытуцыя. Згодна з дакументам, уся ўлада належала беларускаму народу.

5 На працягу наступных 40 гадоў Асноўны Закон краіны працягнуць функцыянаваць без якіх-небудзь змяненняў.

6 Чарговая (чацвёртая) Канстытуцыя, у якой выключным кампетэнтным органам дзяржаўнай улады быў прызнаны Вярхоўны Савет БССР, была прынятая ў 1978 годзе.

7 Гісторыя незалежнай Беларусі пачынаецца 27 ліпеня 1990 года, калі была прынята Дэкларацыя Вярхоўнага Савета «Аб дзяржаўным суверэнітэце Рэспублікі Беларусь». Праз год дэкларацыі надалі статус канстытуцыйнага закона.

8 Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь, прынятай 15 сакавіка 1994 года, пісалася на працягу чатырох гадоў.

9 Пятая па ліку беларуская Канстытуцыя працягвае заставацца прававой асновай нашай дзяржавы. Некаторыя змены і дапаўненні былі ўнесены ў асноўны дакумент у 1996 і 2004 гадах у выніку рэспубліканскіх рэферэндумаў.

10 Сёння Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь складаецца з прэамбулы, 9 раздзелаў, у якіх 8 кіраўнікоў і 146 артыкулаў.

11 Асноўны Закон Беларусі - гэта ўвасабленне пераемнасці і вопыту шматвяковага гістарычнага шляху нашай краіны.

12 Пры яе складанні быў выкарыстаны вопыт канстытуцыйнага будаўніцтва Аўстрыі, Бельгіі, Даніі, Італіі, ЗША, Францыі, Швецыі і іншых краін.

13 Канстытуцыя валодае найвышэйшай юрыдычнай сілай.

14 Законы, дэкрэты, указы і іншыя акты дзяржаўных органаў выдаюцца на падставе і ў адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь.

15 Асноўны закон аб'яўляе правы і свабоды чалавека найвышэйшай каштоўнасцю і мэтай грамадства і дзяржавы.

16 Менавіта Канстытуцыя нашай краіны абвяшчае Прэзідэнта Галоўнакамандуючым узброеныя Сіламі Рэспублікі Беларусь.

17 Вяршэнства права, падзел і ўзаемадзеянне ўлад, палітычны плюралізм - толькі некаторыя адметныя рысы дзеючага галоўнага дакумента.

18 Згодна з Канстытуцыяй усе грамадзяне Рэспублікі Беларусь абавязаны прымаць удзел у фінансаванні дзяржаўных расходаў шляхам выплаты падаткаў, пошлін і іншых плацяжоў.

19 Рэферэндум, які прайшоў у 1996 годзе, замацаваў статус дзяржаўнай мовы за беларускай і рускай мовамі.

20 Канстытуцыя агаворвае права працоўных на адпачынак. Так, працоўны тыдзень не можа перавышаць 40 гадзін. Дакумент замацоўвае абавязковы аплачваецца адпачынак і штотыднёвы адпачынак.

21 Галоўны Закон гарантуе роўныя магчымасці для самарэалізацыі жанчынам і мужчынам.

22 Згодна з Канстытуцыяй у краіне захоўваецца пакаранне смерцю. Такое рашэнне прынялі пасля рэферэндуму 1996 года.

23 Дакумент гарантуе даступнасць і бясплатнасць агульнай сярэдняй і прафесійна-тэхнічнай адукацыі. На конкурснай аснове бясплатна можна атрымаць спецыяльную і вышэйшую адукацыю.

24 У Канстытуцыі агаворваецца, што грамадзяне Рэспублікі Беларусь маюць права голасу з 18 гадоў.

25 З 1995 па 1998 гады Дзень Канстытуцыі быў у Беларусі выходных. Цяпер гэта дзяржаўнае свята, але працоўны дзень.

 

March 15 in our country is celebrated Constitution Day - one of the most important public holidays. Twenty-five years ago, on March 15, 1994, the first Basic Law of the independent Republic of Belarus was adopted. Today we will tell about the Constitution of our country and the history of the holiday in 25 interesting facts.

Day 1 of the Constitution of the Republic of Belarus was included in the list of public holidays by Presidential Decree No. 157 of March 26, 1998.

2 The first Constitution of the Socialist Soviet Republic of Belarus was adopted on February 3, 1919.

3 Eight years later, in 1927, the second Constitution was adopted now the Byelorussian SSR.

4 The next milestone is February 19, 1937. On this day, the third Constitution was adopted. According to the document, all power belonged to the Belarusian people.

5 Over the next 40 years, the country's Basic Law will continue to function without any changes.

6 The next (fourth) Constitution, in which the Supreme Soviet of the BSSR was recognized as the exclusive competent state authority, was adopted in 1978.

7 The history of independent Belarus begins on July 27, 1990, when the Declaration of the Supreme Soviet “On State Sovereignty of the Republic of Belarus” was adopted. A year later, the declaration gave the status of constitutional law.

8 The Constitution of the Republic of Belarus, adopted on March 15, 1994, was written over four years.

9 The fifth Belarusian Constitution continues to be the legal basis of our state. Some changes and additions were made to the main document in 1996 and 2004 as a result of republican referendums.

10 Today the Constitution of the Republic of Belarus consists of a preamble, 9 sections, in which 8 chapters and 146 articles.

11 The Basic Law of Belarus is the embodiment of the continuity and experience of the centuries-old historical path of our country.

12 When compiling it, the experience of the constitutional construction of Austria, Belgium, Denmark, Italy, USA, France, Sweden and other countries was used.

13 The Constitution has the highest legal force.

14 Laws, decrees, decrees and other acts of state bodies are issued on the basis of and in accordance with the Constitution of the Republic of Belarus.

15 The main law declares human rights and freedoms the highest value and purpose of society and the state.

16 It is the Constitution of our country that declares the President the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Republic of Belarus.

17 The rule of law, separation and interaction of authorities, political pluralism are just some of the distinguishing features of the current main document.

18 According to the Constitution, all citizens of the Republic of Belarus are obliged to participate in financing state expenditures by paying taxes, duties and other payments.

19 The referendum held in 1996 secured the status of the state language to the Belarusian and Russian languages.

20 The Constitution stipulates the right of workers to rest. So, the work week can not exceed 40 hours. The document establishes a mandatory paid vacation and weekly rest.

21 The Main Law guarantees equal opportunities for self-realization for women and men.

22 According to the Constitution, the death penalty is retained in the country. This decision was made after the 1996 referendum.

23 The document guarantees the availability and free of charge of general secondary and vocational education. On a competitive basis, you can get a special and higher education.

24 The Constitution stipulates that citizens of the Republic of Belarus have the right to vote from the age of 18.

25 From 1995 to 1998, Constitution Day was a holiday in Belarus. Now it is a public holiday, but a working day.

подготовлено по материалам интернета.